EPN

FK2400 Klasserommet ute Emneplan

Engelsk emnenavn
Teaching outdoors
Studieprogram
Bachelorstudium: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Friluftsliv er både et hovedområde i kroppsøving og kan gi grunnlag for tverrfaglig arbeid i skolen. Gjennom emnet er målet å utdanne kvalifiserte lærere med god fagkunnskap og ferdighet til å undervise i friluftsliv og uteskole i grunnskolen, videregående skole og på idrettsfag.

Emnet tar utgangspunkt i det tradisjonelle friluftslivet til ulike årstider og i ulike miljøer samtidig er det et fokus på andre undervisningsaktiviteter ute som svømming og livberging samt ski, skøyter (både som turform og i lagidrett) og livsstils- og ungdomsaktiviteter som snowboard, frisbeegolf og klatring.

Allsidige erfaringer i friluftsliv skal skape grunnlag for utvikling av respekt og omsorg for naturmiljøet, økologisk bevissthet og handlingskompetanse i natur. Sentralt i friluftsliv står opplevelse, oppdagelse, utforsking og mestring i samhandling i og med natur. I emnet skal studentene møte praktisk friluftsliv gjennom turer i ulike naturmiljø samt lære seg planlegging, førstehjelp og sikker ferdsel.

Forkunnskapskrav

Se opptakskrav i programplanen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har pedagogisk og fagdidaktisk kunnskap som kreves for å kunne tilrettelegge, lede og vurdere friluftslivsopplegg i ulike naturmiljø til ulike årstider med perspektiv på opplevelse, refleksjon og læring i natur

 • har kunnskap om førstehjelp og sikkerhet i friluftsliv

 • har kunnskap om friluftsliv i et samfunnsperspektiv, som filosofisk retning og om friluftsliv i en kulturhistorisk sammenheng

 • har kunnskap om hvordan man kan fremme kompetanse om bærekraftig utvikling som et tverrfaglig emne og hvordan friluftsliv kan anvendes for å fremme et syn på naturen som noe verdifullt og sårbart

 • har kunnskap om et bredt utvalg av både tradisjonelle og nyere utendørsaktiviteter

Ferdigheter

Studenten 

 • har kompetanse til å lede og veilede andre i friluftsliv og legge til rette for tverrfaglig læring i natur

 • har evne til fagdidaktisk refleksjon omkring teoretisk kunnskap og praktisk erfaring i friluftsliv

 • kan legge til rette for læring om bærekraftig utvikling i en tverrfaglig sammenheng

 • kan grunnleggende førstehjelp og gjennomføre sikker ferdsel til ulike årstider

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i alternative bevegelsesaktiviteter og vinteraktiviteter utendørs

Generell kompetanse

Studenten

 • har evne til fagdidaktisk refleksjon omkring teoretisk kunnskap og praktisk erfaring i friluftsliv, uteskole, livredning og alternative bevegelsesaktiviteter

 • har evne til kritisk refleksjon knyttet til etiske problemstillinger innen friluftsliv, sikkerhet og førstehjelp

 • har evne til kritisk refleksjon knyttet til bærekraftig utvikling i en tverrfaglig sammenheng og som en global utfordring

Innhold

Sentrale temaer:

 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av ulike friluftslivsturer

 • Uteskole

 • Tverrfaglig emne: Bærekraftig utvikling

 • Sikkerhet og førstehjelp

 • Vinteraktiviteter

 • Livsstilsaktiviteter

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i friluftsliv har varierte arbeidsformer i ulike miljøer både i klasserom og utendørs. Studenten skal delta på flere turer i ulike naturmiljø og vil ofte være basert på friluftslivsveiledning eller være studentstyrt.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Et muntlig framlegg i gruppe på 10 minutter om tverrfaglig tema: Bærekraftig utvikling.

 • En seksdagerstur på høyfjellet om vinteren.

 • En tredagerstur i skogen om vinteren.

 • En tredagers egentur uten lærer om vinteren. Ferdselsplan for turen skal godkjennes av faglærer.

Ved manglende deltakelse på turer må man ta disse igjen på et senere tidspunkt. Avtale om dette gjøres med faglærer.

Vurdering og eksamen

Mappevurdering:

 • Individuelt refleksjonsnotat om friluftlivsturene (3000 ord +/- 10 %).

 • Individuell digital presentasjon på 5-6 minutter om planlegging, gjennomføring og evaluering av en friluftslivsdag

 • Muntlig framlegg i gruppe (3-5 personer) på ca. 10 minutter om planlegging og evaluering av egenturen.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen foregår som ved ordinær eksamen. Mappen kan omarbeides ved ikke bestått karakter. Den muntlige delen kan gjennomføres individuelt.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Bestått / ikke bestått.

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer.