EPN

FK2300 Undervisning på idrettsfag Emneplan

Engelsk emnenavn
Teaching "Idrettsfag"
Studieprogram
Bachelorstudium: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir utvidet kompetanse i å jobbe med grunntrening og ferdighetsutvikling hos barn og ungdom på ulike arenaer, slik som i idrettshallen, utendørs og på treningsrom. Fokus er på forståelse og tilrettelegging av trening for andre, både med og uten utstyr. I tillegg skal studentene få en dypere forståelse av kroppens oppbygging og funksjon spesielt knyttet til begreper som teknikk, nevromotorikk, biomekanikk og ferdighet.

Emnet skal utdanne fagpersoner som kan undervise og veilede elever i kroppsøving, på idrettsfag eller idrettslinjer i fysisk aktivitet og trening. Studentene skal utvikle kunnskap om idrettslinjenes egenart og innhold, gjennom de ulike læreplaner og læringsarenaer som forekommer her.

Forkunnskapskrav

Se opptakskrav i programplanen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har innsikt i relevante teorier og metoder for observasjon, analyse og vurdering av bevegelsesmønstre

 • har kunnskap om treningsplanlegging, treningsprinsipper og treningsmetoder

 • har kunnskap om kroppens oppbygning og funksjon og hvordan man foretar en organisk- og mekanisk analyse av ulike bevegelsesaktiviteter

 • har kunnskap om ungdoms utvikling og læring med tanke på undervisning på idrettsfag

 • har kunnskap om kroppens adaptasjon til ulike treningsformer og metoder

 • har kunnskap om forebyggende og behandlende aktivitet ved ulike idrettsskader

 • ha kunnskap om læreplanene for de fire obligatoriske programfagene på studieretning idrettsfag.

Ferdigheter

Studenten 

 • kan bruke elektroniske og digitale læremidler som for eksempel bilder og video, EMG-analyseverktøy, treningsplanleggere

 • kan vurdere elevers bevegelsesmønster og forutsetninger som grunnlag for inkluderende undervisning og tilpasset opplæring

 • kan integrere praktisk-metodiske kunnskaper og ferdigheter fra aktivitetslære med basisfag og fagdidaktikk for å oppnå en helhetlig forståelse av hvordan kroppen fungerer

 • kan anvende kunnskap innen basisfag og fagdidaktikk i arbeidet med å legge til rette for og lede læringsarbeid innen kroppsøving og idrettsfag

 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i idrettsteoretiske fag på studieretning idrettsfag

 • kan anvende kunnskap om et utvalg av individuelle idretter og lagidretter

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap som grunnlag for å veilede i undervisning i kroppsøving og idrettsfag

 • kan forstå utøve og utvikle egen profesjonalitet som lærer i kroppsøving og idrettsfag

Innhold

 • Fagdidaktikk

 • Anatomi og fysiologi

 • Treningslære

 • Bevegelseslæring

 • Individuelle idretter og aktiviteter

 • Lagidretter

 • Ferdighetsutvikling

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av både praktisk og teoretisk undervisning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Godkjent innlevering av første utkast av en skriftlig oppgave og deltakelse på en obligatorisk veiledning til oppgaven. Endelig versjon av oppgaven utgjør første deleksamen i emnet.

 • 80 % deltakelse i praktisk-metodisk aktivitetslære

 • 80 % deltakelse på seminarer

Vurdering og eksamen

Eksamen består av to deleksamener:

Deleksamen 1

Individuell, skriftlig hjemmeoppgave. Omfang: 2700 ord +/- 10 %.

Deleksamen 2

Individuell praktisk-metodisk eksamen med muntlig del. Varighet ca. 30 minutter.

Ny/utsatt eksamen

Ved gyldig fravær eller ikke bestått resultat, må kun den aktuelle eksamensdelen tas opp igjen. Deleksamen 1 kan omarbeides ved ikke bestått karakter. Deleksamen 2 må tas på nytt. Ny/utsatt eksamen foregår som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Deleksamen 1: Alle hjelpemidler tillatt.

Deleksamen 2: Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det gis bokstavkarakterer med A som beste og E som dårligste karakter for bestått, og F for ikke bestått. Deleksamen 1 utgjør 49 % og deleksamen 2 utgjør 51 % av samlet karakter for emnet. Begge deler må være bestått for å få karakter.

Sensorordning

Deleksamen 1: Interne sensorer.

Deleksamen 2: Intern og ekstern sensor.