EPN

FK2200 Helse i kroppsøving Emneplan

Engelsk emnenavn
Health in Physical Education
Studieprogram
Bachelorstudium: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Helse har historiske sett vært en sentral begrunnelse for kroppsøving, og er det fortsatt i dag. Det inngår spesielt i det tverrfaglige overordnede målet "Folkehelse og livsmestring" i den nye delen av læreplanen. Lærere må derfor kunne legge til rette for helsefremmende opplæring og trening. Kroppsøving har slikt sett et samfunnsmandat til å gi barn og unge et godt forhold til egen kropp og fysisk aktivitet, og gjennom dette evne til å ta vare på egen helse. Helse er et helhetlig begrep som omfatter fysiske, psykiske og sosiale aspekter. Kroppsøving som fag skal ivareta alle disse aspektene. Både elever og kroppsøvingslærere bør ha kunnskap om ulike perspektiv på helse. Emnet vil ta for seg grunnleggende sammenhenger mellom aktivitet og helse og problematisere både syn på kropp og helse fra ulike faglige perspektiver.

Forkunnskapskrav

Se opptakskrav i programplanen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om bio-medisinsk, salutogenetisk og kritisk perspektiv på helse

 • har kunnskap om hvordan ernæring, fysisk aktivitet og inaktivitet kan virke inn på barn og unges helse

 • har kunnskap om hvordan friluftsliv, dans og annen fysisk aktivitet kan ha betydning i et folkehelseperspektiv

 • kan vurdere hvordan forskjellige aktiviteter og treningsmetoder påvirker yteevne og helse

 • kan redegjøre for hvordan forskjellige syn på kropp og helse er kulturelt betinget og påvirkes av ulike faktorer

Ferdigheter

Studenten 

 • kan anvende kunnskap om positive helseeffekter ved fysisk aktivitet, dans, friluftsliv og ernæring i undervisning i kroppsøving

 • kan ferdes og oppholde seg på forsvarlig måte i skog og fjell

 • kan planlegge, gjennomføre, lede og lede opplegg i friluftsliv og dans

 • kan skape enkle danser og kan utvikle undervisningsopplegg i dans i skolen

 • kan anvende kunnskap om positive helseeffekter ved fysisk aktivitet, dans, friluftsliv og ernæring i undervisning i kroppsøving

Generell kompetanse

Studenten

 • kan legge til rette for helsefremmende opplæring og kritisk vurdere verdien av kroppsøving og friluftsliv i et folkehelseperspektiv

 • kan anvende strategier som fremmer sosialisering i retning av en bevegelsesaktiv livsstil for alle grupper barn, unge og voksne

Innhold

 • Folkehelse og livsmestring

 • Forebyggende fysisk aktivitet og livsstilssykdom

 • Helse i et samfunnsvitenskapelig perspektiv

 • Grunnleggende ernæring

 • Dans

 • Friluftsliv

Arbeids- og undervisningsformer

Det blir vektlagt å variere mellom ulike arbeids- og undervisningsformer som rene teoriforelesninger, arbeid i mindre grupper og praktisk undervisning på ulike arenaer. Studentene skal på turer både i skog og fjell.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • 80 % deltakelse på undervisning i praktisk-metodisk aktivitetslære

 • 80 % deltakelse på seminarundervisning

 • Gjennomføring av to friluftslivsturer, hver på inntil 4 døgn

Ved manglende deltakelse på friluftsliv, gis det mulighet til, hvis det er praktisk mulig, å gjennomføre tilsvarende opplegg med andre klasser.

Vurdering og eksamen

Individuell mappevurdering med følgende produkter inkludert:

 • Refleksjonsnotat om tematikken folkehelse og livsmestring. (1000 ord +/- 10 %).

 • Refleksjonsnotat om dans i et helseperspektiv (1500 ord +/- 10 %).

 • Refleksjonsnotat om friluftsliv (1500 ord +/- 10 %).

Tema for refleksjonsnotatene skal godkjennes av faglærer. Ny/utsatt eksamen Ny/utsatt eksamen foregår som ved ordinær eksamen. Ved ikke bestått karakter kan mappen omarbeides.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

Interne sensorer.