EPN

FK2100 Læring og vurdering i kroppsøving Emneplan

Engelsk emnenavn
Learning and Assessment in Physical Education
Studieprogram
Bachelorstudium: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Kroppsøvingslærere skal lede barn og unges læringsarbeid, og studentene vil i dette emnet få bred kunnskap om sentrale læringsteorier som belyser læringsprosesser fra ulike innfallsvinkler. Kroppsøvingsfagets egenart gjør at kroppslig læring og motorisk utvikling vil ha en sentral plass i undervisningen, og fysisk aktiv læring vil fremheves som et sentralt begrep for slik å ivareta det tverrfaglige perspektivet i faget og belyse den betydning motorisk kompetanse og fysisk aktivitet kan ha for læringsprosesser også i andre fag.

Studentene vil også få innføring i sentrale teorier innenfor utvikling av selvoppfatning og motivasjon, og hvordan de som lærere kan bidra til å tilrettelegge for et godt læringsmiljø som styrker elevenes motivasjon, selvoppfatning og evne til selvregulering.

Undervisningen vil også legge vekt på at studentene skal tilegne seg kunnskap til å kunne vurdere elevers læring og utvikling i faget, og bli kjent med og skille mellom begrepene vurdering for læring og vurdering av læring.

Forkunnskapskrav

Se opptakskrav i programplanen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer i kroppsøving

 • har kunnskap om ulike læringsteorier som er relevante for undervisning

 • kan gjøre rede for et utvalg motivasjonsteorier og diskutere deres relevans for undervisning og læring

 • har kunnskap om den særskilte rollen kroppsøving og idrettsfag kan ha for den enkeltes personlige utvikling og evne til å skape gode relasjoner

Ferdigheter

Studenten 

 • kan anvende ulike læringsteorier i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning i kroppsøving og idrettsfag

 • kan gjennom klasseledelse legge til rette for elevenes motivasjon, læring og utvikling

 • kan bruke ulike vurderingsmåter for å fremme læring og legge til rette for elevenes egenvurdering

 • kan benytte ball-/spillhjulet til å utvikle nye ballspillformer med formål å fremme elevers læring i kroppsøving og idrettsfag

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan reflektere over profesjonsetiske dilemmaer knyttet til vurdering i kroppsøving

Innhold

Profesjonsfag

 • Lærings- og motivasjonsteorier

 • Motorisk læring og utvikling?

  • Fysisk aktiv læring

 • Vurdering i kroppsøving

 Praktisk-metodiske aktiviteter

 • Lag-aktiviteter - utvikle nye ballspillformer

Arbeids- og undervisningsformer

Det vektlegges stor grad av variasjon i undervisningsformer med utstrakt bruk studentaktive arbeidsformer som seminararbeid, workshops og ulike diskusjonsforum, og dette nært knyttet til praktisk undervisning på ulike arenaer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • 80 % deltakelse i praktisk-metodisk aktivitetslære.

 • 80 % deltakelse på seminar.

 • Studentene skal i gruppe på 2-4 utarbeide og utvikle et eget ballspill, og gjennomføre en leksjon på 60 minutter med medstudenter.

 • Hver gruppe skal også levere en logg på 1200 ord +/- 10 % som innbefatter planskjemaet for økten, og begrunnelser i forbindelse med utarbeidelsen av spillet og gjennomføringen av leksjonen.

Vurdering og eksamen

Eksamen består av to deleksamener:

Deleksamen 1

Individuell mappevurdering med følgende produkter inkludert:

 • Essay om lærings- og motivasjonsteori (3000 ord +/- 10 %)

 • Refleksjonsnotat som dokumenterer med-studentvurdering på mappeprodukt 1 (1000 ord +/- 10 %)

 • Refleksjonsnotat fra praksis (2000 ord +/- 10 %)

 

Deleksamen 2

Individuell muntlig eksamen på ca. 30 minutter.

 

Ny/utsatt eksamen

Ved gyldig fravær eller ikke bestått resultat, må kun den aktuelle eksamensdelen tas opp igjen. Mappen kan omarbeides ved ny eksamen, mens muntlig eksamen må tas på nytt ved ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Deleksamen 1: Alle hjelpemidler tillatt.

Deleksamen 2: Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det gis bokstavkarakter med A som beste og E som dårligste karakter for bestått, og F for ikke bestått. Deleksamen 1 teller 49 % og deleksamen 2 teller 51 % av samlet karakter i emnet. Begge deler må være bestått for å få karakter.

Sensorordning

Deleksamen 1: Interne sensorer.

Deleksamen 2: intern og ekstern sensor.