EPN

FK1300 Kroppen Emneplan

Engelsk emnenavn
The Body
Studieprogram
Bachelorstudium: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Menneskekroppen formes, utvikles og erfares gjennom samspillet mellom biologi, miljø og kultur. Dette emnet søker å gi studentene kunnskap om ulike teoretiske perspektiv på kropp og bevegelse. Ulike fag tilbyr ulike syn på kropp og gjennom å se på kroppen i fag som filosofi, psykologi, sosiologi og fysiologi vil studentene få et helhetlig perspektiv på kroppen vår.

Lærere i kroppsøving og idrettsfag skal i ikke bare sørge for elevers utvikling av bevegelsesferdighet. Elever i skolen skal også utvikle et trygt kroppslig selvbilde og evne til kritisk refleksjon over kropp, bevegelse og helse. I elevenes verden er det mange aktører som er med på å påvirke deres oppfatning av hva som er god trening og en sunn kropp. Faglærerens rolle her er spesielt viktig, som en trygg motsats til populærkulturens påvirkning og enkle løsninger.

Kroppen i bevegelse blir i dette emnet tematisert gjennom vinteraktiviteter som skøyter, ski og alpint.

Forkunnskapskrav

Se opptakskrav i programplanen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ulike teoretiske perspektiv på kropp og deres betydning for bevegelsesaktivitet

 • har grunnleggende kunnskap om kroppens oppbygning og funksjon

 • har kunnskap om hvordan fysisk aktivitet og inaktivitet virker inn på kroppens oppbygging og funksjon

 • kan vurdere hvordan forskjellige aktivitetsformer og treningsmetoder påvirker yteevne

 • har kunnskap om grunnleggende treningsprinsipper

 • har kunnskap om ulike idrettsskader og behandling av disse

Ferdigheter

Studenten 

 • kan forklare kroppens oppbygning og funksjon og sette dette i sammenheng med ulike former bevegelsesaktiviteter

 • kan anvende teorier om motorikk for å gi elever tilpasset opplæring

 • kan mestre bruken av relevante treningsprinsipper og treningsmetoder i planlegging og gjennomføring av trening på kort og lang sikt, og som kan bidra til økt bevegelsesglede, mestringsglede og prestasjon innen ulike aktiviteter

 • kan foreta en enkel organisk- og mekanisk analyse av ulike bevegelsesaktiviteter

 • kan teipe og bandasjere ulike ledd ved idrettsskader

 • kan reflektere kritisk over hvordan kropp fremstilles i skolen, på sosiale medier og i ungdomskulturen generelt

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke og kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap som grunnlag for å forstå og begrunne egne valg i undervisning i kroppsøving og idrettsfag

 • kan legge til rette for fysisk aktivitet i gode læringsmiljø for barn, unge og voksne med vekt på opplevelse, mestring, samhandling og kommunikasjon

 • kan forstå, utøve og utvikle egen profesjonalitet som kroppsøvingslærer

 • kan utvikle elevers kritiske refleksjon rundt ulike forståelser av kroppen

Innhold

 • Treningslære, anatomi og fysiologi

 • Motorikk og bevegelseslæring

 • Samfunnsvitenskapelige perspektiver på kropp

 • Vinteraktiviteter (skøyter, langrenn, alpint)

 • Individuelle aktiviteter

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av både praktisk og teoretisk undervisning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Semesteroppgave i gruppe på 2-3 studenter. Semesteroppgaven skal være en fagtekst basert på praktisk gjennomføring av selvvalgt øvingsarbeid i bevegelseslæring. Omfang 2700 ord +/- 10 %.

 • 80 % deltakelse i praktisk-metodisk aktivitetslære.

 • 80 % deltakelse på seminarer.

Vurdering og eksamen

Individuell sekstimers skriftlig eksamen under tilsyn.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen foregår som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det gis bokstavkarakterer med A som beste og E som dårligste karakter for bestått, og F for ikke bestått.

Sensorordning

Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor.