EPN

FK1200 Fra læreplan til undervisning Emneplan

Engelsk emnenavn
Curriculum and Teaching
Studieprogram
Bachelorstudium: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Læreplanen og andre offentlige styringsdokument danner utgangspunktet for læreres undervisning. I dette emnet blir studentene introdusert til den pedagogiske prosessen som går fra å fortolke læreplaner til å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning. Det blir lagt særlig vekt på å arbeide praktisk-metodisk og å knytte sammen undervisningen på campus med studentene sine observasjoner og erfaringer fra skolepraksis.

Studentene vil få innføring i grunnleggende ballferdigheter gjennom ulike lagspill-aktiviteter. Det vil også være fokus på hvordan tilrettelegge undervisningen i ulike ballspill ved bruk av ulike pedagogiske modeller.

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskapskrav

Se opptakskrav i programplanen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om dannelse som overordnet didaktisk begrep

 • har kunnskap om innholdet i og begrunnelsene for de sentrale styringsdokumentene som regulerer skolens virksomhet

 • har grunnleggende kunnskap om klasseledelse

 • har kunnskap om ulike begrunnelser for kroppsøvingsfaget og hvilke pedagogiske konsekvenser disse har for undervisning

 • har kunnskap om ulike grunnleggende didaktiske og pedagogiske modeller og undervisningsprinsipper som er sentrale for undervisning i kroppsøving og idrettsfag

 • har kunnskap om et bredt utvalg av lagaktiviteter, inne og ute

 • kan integrere kunnskap fra fagdidaktikk og basisfag for å begrunne egne valg i undervisning i kroppsøving

Ferdigheter

Studenten 

 • kan analysere læreplaner for å planlegge undervisning

 • kan gjøre begrunnede didaktiske valg i planlegging og gjennomføring av undervisning

 • kan gjennom klasseledelse legge til rette for elevenes læring med utgangspunkt i kunnskap om skolens styringsdokumenter

 • kan vurdere elevenes måloppnåelse i kroppsøving og idrettsfag gi læringsfremmende tilbakemeldinger

 • kan legge til rette for, lede og veilede læringsarbeid gjennom varierte arbeidsmåter innen lagaktiviteter

 • kan bruke lek som innfallsvinkel til læring og opplevelse innen lagaktiviteter

 • har grunnleggende ferdigheter innen et utvalg lagidretter/-aktiviteter? inne og ute

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap, engasjement og metoder for å videreutvikle seg selv som kroppsøvingslærer

 • kan legge til rette for fysisk aktivitet i gode læringsmiljø for barn, unge og voksne med vekt på opplevelse, mestring, samhandling og kommunikasjon

Innhold

 • Læreplananalyse og målsettingsarbeid
 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring
 • Klasseledelse i kroppsøving
 • Modellbasert kroppsøving
 • Lag-aktiviteter

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil i stor grad søke å integrere den teoribaserte undervisningen inn i de praktiske aktivitetene. I tillegg vil det tilstrebes å benytte studentaktive arbeidsformer i form av seminarer, ulike diskusjonsforum og praktisk undervisning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • 80 % på praktisk-metodisk aktivitetslære
 • 80 % deltakelse på seminarer
 • Obligatorisk oppmøte på veiledning på hjemmeoppgaven, to ganger à 20 minutter

Vurdering og eksamen

Hjemmeoppgave: Studentene skal i grupper på 2-4 planlegge en undervisningsøkt i ballspill, begrunne og reflektere over didaktiske valg. Omfang på oppgaven er 3000 ord +/- 10 %.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen foregår som ved ordinær eksamen, men kan leveres individuelt. Omfanget på oppgaven er det samme.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.