EPN

FK1100 Barn og unge i natur og nærmiljø Emneplan

Engelsk emnenavn
Children and Youth in Nature
Studieprogram
Bachelorstudium: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Friluftsliv har en lang og særegen tradisjon i norsk kultur og er en viktig del av kroppsøvingsfaget på alle trinn i grunnskolen. Tradisjonelle verdier i friluftsliv som naturopplevelser, det enkle liv, fellesskap og respekt for naturen, er sentrale tema under «Barn og unge i natur og nærmiljø». Dette emnet tar også for seg kompetanse som trengs for å kunne verdsette opphold i naturen. Det legges vekt på lokale friluftstradisjoner, bruk av nærmiljøet og oppholde seg i naturen til ulike årstider. Det legges også vekt på lek i natur og tilrettelegging for utvikling av motoriske ferdigheter.

En viktig kompetanse for å ferdes sikkert i naturen, er å kunne orientere seg og å kunne vurdere egen ferdighet. I undervisningen i dette emnet legges det stor vekt på bruk av kart og kompass.

Vann innbyr til begeistring, glede og aktivitet for barn og unge. Gode svømme-, selvbergings- og livredningsferdigheter vil gi eleven mulighet til å holde på med fritidsaktiviteter i, ved og på vann. Dette kan være som lek og sosialt samvær, friluftslivsaktivitet eller som mosjons- og treningsaktivitet. De som deltar i slike aktiviteter må ha kompetanse til å takle farer og uventede situasjoner som kan oppstå ved bading i sjø og vann, og ved bruk av fjæra og strandsonen.

Uteleken har vært og er en del av vår tradisjon i Norge. Studentene vil gjennom dette emne få erfaringer med lek i ulike miljø, slik at de kan inspirere og tilrettelegge for lek. Vi ønsker å gi studentene kunnskap om fenomenet lek, både lekens egenverdi og lekens nytteverdi. Barns egenstyrte lek er ofte preget av bevegelse og fantasi, hvor de glemmer både tid og sted.

Alternative bevegelsesaktiviteter gir studentene et innblikk i aktiviteter utover de tradisjonelle idrettsaktivitetene. Dette vil bidra til å gi studentene en bredere erfaring og kompetanse om hva aktivitet kan være innenfor skole, utdanning og fritid.

Forkunnskapskrav

Se opptakskrav i programplanen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om grunnleggende basisferdigheter i friluftsliv
 • har kunnskap om grunnleggende svømmeopplæring og livredning i, ved og på vann
 • har kunnskap om grunnleggende ferdigheter i bruk av kart og kompass
 • har kunnskap om tilrettelegging for barns motoriske utvikling og læring i naturmiljø
 • har kunnskap om leik og leikens betydning som innfallsvinkel til opplevelse og læring
 • har kunnskap om ivaretakelse av egen og andres sikkerhet på tur
 • har grunnleggende kunnskap om alternative bevegelsesaktiviteer

Ferdigheter

Studenten 

 • kan mestre enkle basisferdigheter i friluftsliv i ulike naturmiljø
 • kan tilrettelegge for undervisning i friluftsliv, leik og alternative bevegelsesaktiviteter
 • kan svømme et utvalg av grunnleggende teknikker og kan redde seg selv og andre i vann
 • kan tilrettelegge og gjennomføre grunnleggende svømmeopplæring og livredning i, ved og på vann
 • kan tilrettelegge for grunnleggende opplæring i kart og kompass
 • kan ivareta egen og andres sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø, samt utføre livbergende førstehjelp
 • kan planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg for barn og unge i natur og nærmiljø

Generell kompetanse

Studenten

 • kan begrunne egne valg i undervisning av friluftsliv, orientering, svømming, leik og alternative bevegelsesaktiviteter
 • kan legge til rette for bevegelsesglede i ulike læringsmiljø for barn med vekt på opplevelse, mestring, lek, samhandling og kommunikasjon

Innhold

Friluftsliv

Friluftslivundervisningen er knyttet opp mot en femdagerstur med vekt på sjøfriluftsliv, der livet i fjæra, mat fra sjøen og leik i naturen er sentrale temaer. Undervisningen vil også bestå av undervisning på campus og ulike dagsopplegg i nærmiljøet rundt Oslo.

Svømming og livredning

Undervisningen består av både praktisk og teoretisk undervisning. Det vil bli gitt praktiske oppgaver hvor studentene prøver selvberging og livredning i sjøen, samt undervisning i basseng.

Orientering

Undervisningen består av både praktisk undervisning i nærmiljøet i Oslo og teoretisk undervisning på campus.

Alternative bevegelsesaktiviteter

Undervisningen skal gi studentene en bred og allsidig erfaring med ulike aktiviteter som for eksempel: skateboard, sparkesykkel, slakk line, parkour og frisbee.

Lek

Undervisningen introduserer studentene for ulike perspektiver på lek, både gjennom teoretiske og praktiske tilnærminger.

Arbeids- og undervisningsformer

Det blir lagt opp til variasjon mellom ulike arbeids- og undervisningsformer som friluftlivsturer og praktisk undervisning på ulike arenaer, rene teoriforelesninger samt arbeid i mindre grupper.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • 80 % deltakelse på praktisk-metodisk aktivitetslære (inkludert femdagers tur med friluftsliv)
 • Gjennomført årlig livredningsprøve for lærere
 • Godkjent orienteringsopplegg: Opplegget består av to deler: (i) Individuell prøve der studentene skal legge ut orienteringsposter på riktig sted og (ii) individuelt finne 7-10 utlagte poster med maksimaltid på 2 timer.

Ved manglende deltakelse på femdagers tur med friluftsliv, gis det mulighet til, og hvis det er praktisk mulig, å gjennomføre tilsvarende opplegg med årsenhet idrett/kroppsøving.

Hvis en ikke får godkjent orienteringsopplegg, gis det mulighet til å gjennomføre dette på nytt (maksimalt to ganger). Ny frist må avtales med ansvarlig faglærer.

Vurdering og eksamen

Individuell hjemmeoppgave: Fagblogg bestående av tre bloggposter. Den første skal omhandle friluftsliv, den andre om svømmeopplæring og sikkerhet, den tredje om lek, motorikk og/eller alternative bevegelsesaktiviteter. Omfang: 1000 ord (+/- 10 %) per innlegg. Kriterer for vurdering blir utarbeidet i samarbeid mellom faglærer(e) og studenter.

Ny/utsatt eksamen 

Ny/utsatt eksamen foregår som ved ordinær eksamen. Ved ikke bestått eksamen skal bloggpostene omarbeides i tråd med begrunnelsene som er gitt for vurderingen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått, basert på en samlet vurdering av de tre bloggpostene.

Sensorordning

To interne sensorer.