EPN

FEPE2100 Statistikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Statistics
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø i bygg
Omfang
5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Statistikk gir sammen med de andre realfagene det fundamentale grunnlaget for ingeniørfagene. Dette emnet skal gi studenten forståelse for statistiske og sannsynlighetsteoretiske begreper, problemstillinger og løsningsmetoder med sikte på anvendelser innen eget fagfelt og ingeniørfag generelt. 

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten kan: 

  • gjøre rede for sentrale begreper innen mengdelære, sannsynlighetsteori, parameterestimering, hypotesetestingsteori og modellvalg 
  • gjøre rede for sannsynlighetsfordelingene normal, binomisk, Poisson og eksponensisal og typiske problemstillinger hvor de kan anvendes 

Ferdigheter

Studenten kan 

  • anvende statistiske prinsipper og begreper fra eget fagfelt 
  • utføre grunnleggende sannsynlighetsregning og parameterestimering 
  • sette opp konfidensintervaller og utføre hypotesetester for normalfordelte og binomisk fordelte data 
  • utføre enkle korrelasjons-/regresjonsanalyser 

Generell kompetanse 

Studenten kan: 

  • benytte statistiske tenkemåter på ingeniørproblemstillinger og formidle disse skriftlig og muntlig 
  • løse ingeniørproblemstillinger ved sannsynlighetsregning, statistisk forsøksplanlegging, datainnsamling og analyse 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvinger. I øvingstimene arbeider studentene med oppgaver, dels individuelt, dels i grupper og får veiledning av faglærer og/eller studentassistent.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen: 

  • Individuelle innleveringsoppgaver i form av regneoppgaver. Tar totalt ca 3 timer å løse.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.  

Eksamensresultat kan påklages. 

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet. 

Hvis muntlig eksamen benyttes til ny og utsatt eksamen, kan denne ikke påklages. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler. Kalkulator med tomt minne og uten mulighet til kommunikasjon tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.