Emneplan forFARMA2120 Biofarmasi og legemiddelformulering

Innledning

Emnet fokuserer på karakteristiske egenskaper ved ulike typer virkestoff, formuleringer og administrasjonsveier samt teori rundt og praktisk utførelse av fremstilling av sterile legemidler.

Emnets fagsammensetning, angitt i studiepoeng:

 • Biofarmasi og legemiddelformulering 10 studiepoeng

Forkunnskapskrav

Bestått første studieår.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om oppbygging og funksjon av biologiske barrierer
 • har kunnskap om oppløsningshastighet og dens betydning for opptak av legemidler
 • kan gjøre rede for faktorer som kan begrense virkestoffers biotilgjengelighet og påvirke legemidlers biofarmasøytiske egenskaper
 • kan forklare bakgrunnen for valg av virkestoff-form, formulering og administrasjonsvei tatt under farmasøytisk utviklingsarbeid
 • kan forklare vanlige hjelpestoffers funksjon i farmasøytiske preparater

Ferdigheter

Studenten

 • kan diskutere formuleringsprinsipper for preparater basert på informasjon fra preparatomtaler (SPC) og eventuelt andre farmasøytiske oppslagsverk
 • kan vurdere brukerperspektiv på ulike formuleringer samt holdbarhet og oppbevaring
 • kan vurdere bruk av ulike legemiddelformuleringer ut fra pasientens tilstand og behov
 • kan bruke både engelsk- og norskspråklige farmasøytisk oppslagsverk
 • behersker grunnleggende ferdigheter innen aseptisk arbeidsteknikk og steriliseringsprosedyrer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan dokumentere og formidle sitt arbeid både skriftlig og muntlig
 • kan forholde seg kritisk til innhentet informasjon fra ulike kilder

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, gruppearbeid, spørretimer og laboratoriearbeid.Forelesningene involverer studentaktivitet og stoffet aktualiseres ved hjelp av klinisk relevante eksempler. Aktuell forskning, mulige fremtidige formuleringer og fremdeles uløste problemer introduseres også. Studentene jobber med oppgaver og konfronteres med progresjonsforventninger i spørretimene som er spredt utover emnet. Laboratoriearbeidet fokuserer på aseptisk arbeidsteknikk. Det gis individuell oppfølging før avsluttende praktisk test.

Deler av undervisningen er organisert som «omvendt undervisning». Digitale læringsressurser vil bli gjort tilgjengelig for studenter på forhånd og tiden på høgskolen vil bli brukt til oppgaveløsning og gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • minimum 90 % tilstedeværelse på laboratoriekurset i fremstilling av legemidler med krav til sterilitet
 • gjennomført opplæring i aseptisk arbeidsteknikk
 • praktisk test i fremstilling av legemidler med krav til sterilitet

Vurdering og eksamen

Eksamensinnhold: Læringsutbyttene

Eksamensform: Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 4 timer

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor vurderer minimum 30 % av besvarelsene. To interne sensorer vurderer de øvrige. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Biopharmaceutics and Pharmaceutical Science
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i farmasi - reseptarutdanning
Omfang
10 stp.
Studieår
2019
Pensum
VÅR 2020
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i farmasi - reseptarutdanning
Emnehistorikk