Emneplan forFARMA1410 Legemiddelfremstilling

Innledning

Emnet omhandler formulering og produksjon av legemidler. Hovedfokuset ligger på småskala produksjon til enkeltpasienter, basert på spesielle behov. Sentrale temaer er læren om legemiddelformer og deres sammensetning samt fremstilling med tilhørende system for kvalitetskontroll.

Emnets fagsammensetning, angitt i studiepoeng:

 • Galenisk farmasi 10 studiepoeng.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for fysikalske egenskaper til kolloider og disperse systemer
 • har kunnskap om løselighet og oppløselighetshastighet
 • har kunnskap om sammensetning og fremstilling av miksturer, salver, kremer, geler, kapsler, granulater og tabletter etter grunnleggende prinsipper
 • kan gjøre rede for kvalitetskontroll, sikkerhet og hygiene ved legemiddelfremstilling
 • kan gjøre rede for problemer forårsaket av mikroorganismer i legemiddelproduksjon eller ved bruk og lagring av legemidler

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke farmasøytiske oppslagsverk og praktisere kontrollsystemet ved legemiddelproduksjon
 • kan foreta en selvstendig vurdering om hvorvidt egenproduserte preparater kan godkjennes/ikke godkjennes
 • kan arbeide selvstendig og praktisere gode laboratorierutiner i henhold til regler for "Good manufacturing practice" (GMP)

Generell kompetanse

Studenten kan

 • kan vurdere muligheter for individuell tilpasning av legemiddelbehandling

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, seminarer, studietur/ekskursjon, spørretimer og laboratoriearbeid. Laboratorieoppgaver belyser fysikalsk-kjemiske prinsipper og gir praktisk øvelse innen legemiddelfremstilling. Det avholdes en praktisk prøveeksamen hvor det gis individuell tilbakemelding.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Minimum 80 prosent tilstedeværelse på seminarer.
 • Minimum 90 prosent tilstedeværelse på laboratoriekurs.
 • Laboratorierapporter etter gitte kriterier.

Vurdering og eksamen

Eksamensinnhold: Læringsutbyttene

Eksamensform: Kombinert eksamen:

 1. Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, fire timer og:
 2. Individuell praktisk eksamen, tre timer.

Det gis én karakter som er basert på følgende vekting av eksamensdelene: Skriftlig eksamen 60 prosent, praktisk eksamen 40 prosent. Begge eksamensdeler må være vurdert til A-E for at studenten skal bestå eksamen. Dersom studenten får karakteren F i en av delene, må denne delen tas på nytt.

Det kan framsettes klage over karakterfastsetting på den skriftlige delen av eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor vurderer minimum 30 % av besvarelsene. To interne sensorer vurderer de øvrige. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Pharmaceutical Technology
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i farmasi - reseptarutdanning
Omfang
10 stp.
Studieår
2019
Pensum
VÅR 2020
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i farmasi - reseptarutdanning
Emnehistorikk