Emneplan forFARMA1110 Generell kjemi

Innledning

Emnet fokuserer på kjemi som basis for farmasifagene. Emnet omfatter generelle kjemiske teorier og prinsipper, med laboratoriekurs som belyser dette.

Emnets fagsammensetning, angitt i studiepoeng:

 • Generell kjemi 10 studiepoeng.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan beskrive periodiske trender i hovedgruppene i periodesystemet, og gjøre rede for inter- og intramolekylære krefter
 • kan beskrive fysikalske egenskaper til væsker, gasser, løsninger og faste stoffer
 • kan gjøre rede for redoksreaksjoner og kjemiske reaksjoner i vandig miljø
 • kan gjøre rede for termodynamiske prinsipper og sammenhengen mellom termodynamikk, elektrokjemi og kjemisk likevekt
 • kan gjøre rede for hovedprinsippene i reaksjonskinetikk og sammenhengen med likevekt
 • kjenner til funksjonelle grupper i organiske molekyler

Ferdigheter

Studenten

 • kan utføre støkiometriske beregninger og konsentrasjonsberegninger
 • kan utføre, tolke og presentere eksperimentelle data fra utvalgte kjemiske forsøk
 • kan utføre likevektsberegninger og forutse effekter av ytre påvirkninger på systemer i likevekt
 • kan utføre syre-baseberegninger, herunder bufferberegninger

Generell kompetanse

Studenten

 • viser forståelse for generell kjemi som basis for farmasifagene

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene består av forelesninger, seminarer, gruppearbeid og laboratoriekurs. Bruk av digitale læringsressurser er en viktig del av undervisningen. Praktiske ferdigheter erverves gjennom laboratoriearbeid. Studentene må gjennomgå pre-lab og sikkerhetskurs før de kan påbegynne laboratoriekurs. Laboratoriekurset inneholder også skriftlige tester.  Gjennom en veksling mellom teoretiske og praktiske studier tilrettelegges det for at studentene skal utvikle evne til å samarbeide og til å arbeide selvstendig.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Minimum 80 prosent tilstedeværelse på laboratoriekurs.
 • Minimum 80 prosent tilstedeværelse på seminarer med veiledet gruppearbeid.
 • Laboratorierapporter etter gitte kriterier.
 • Gjennomført 2-3 skriftlige tester
 • Gjennomført sikkerhetsopplæring før deltagelse på laboratoriekurs.

Vurdering og eksamen

Eksamensinnhold: Læringsutbyttene.

Eksamensform: Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, fire timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator og Kjemidata (tabellverk) av Bjørn Pedersen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor vurderer minimum 30 prosent av besvarelsene. To interne sensorer vurderer de øvrige. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.

Om emnet

Engelsk emnenavn
General Chemistry
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i farmasi - reseptarutdanning
Omfang
10 stp.
Studieår
2019
Pensum
HØST 2019
Timeplan
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i farmasi - reseptarutdanning
Emnehistorikk