EPN

FARB3100 Samfunnsfarmasi, epidemiologi og statistikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Social Pharmacy, Epidemiology and Statistics
Studieprogram
Bachelorstudium i farmasi - reseptarutdanning
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler legemidlers plass i forebygging og behandling av sykdom ut fra et individ- og samfunnsperspektiv. Hovedvekt er lagt på fagområder innen samfunnsfarmasi og legemiddelepidemiologi. Sentralt er legemiddelbrukere i ulike livsfaser og med ulike sykdommer, med fokus på individtilpasset oppfølging og informasjon om riktig legemiddelbruk. Det generelle faginnholdet settes inn i et samfunnsperspektiv om medisinering og medikalisering i ulike livsløp og sykdomsgrupper. Statistiske begreper, epidemiologi og kritisk artikkelvurdering inngår også i emnet.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått alle emner fra første studieår, og kan maksimalt mangle ett bestått emne fra andre studieår.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan gjøre rede for legemidlers plass i forebygging og behandling av sykdom ut fra et individ- og samfunnsperspektiv
 • kan gjøre rede for farmasøytiske tjenester
 • kjenner til rutiner og prosedyrer for legemiddelgjennomganger og legemiddelsamtaler
 • kan gjøre rede for informasjonsbehov til legemiddelbrukere i ulike livsløp og med ulike sykdommer
 • kan gjøre rede for sentrale begreper innen epidemiologiske metoder
 • kan gjøre rede for etiske dilemmaer som er relevante for epidemiologisk forskning
 • kan gjøre rede for sentrale statistiske begreper i medisinsk statistikk
 • har kjennskap til klinisk utprøving av legemidler med tilhørende innsamling av og krav til dokumentasjon
 • kjenner til begrepet helsekompetanse og hvordan variasjoner i helsekompetanse påvirker ulike pasient- og brukergruppers sykdomshåndtering, mestring og egenomsorg
 • kjenner til import, økonomi og prissetting av legemidler
 • kjenner til forskningsprosessene i prekliniske og kliniske studier, kravene for godkjenning av legemidler og plantebaserte midler og hvordan legemidler markedsføres

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan gjennomføre kildesøk og gi legemiddelinformasjon til legemiddelbrukere i ulike livsløp og med ulike sykdommer og ulikt informasjonsbehov
 • kan anvende epidemiologiske begreper
 • kan anvende digitale verktøy til statistiske utregninger og grafisk fremstilling av reseptstatistikk og annet tallmateriale som omhandler legemiddelbruk
 • kan bruke forskningsbasert fagstoff og innovasjon i prosjektarbeid, formidle dette og bidra i faglige diskusjoner

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan vise forståelse for legemiddelrelaterte problemer ut fra et individ- og samfunnsperspektiv  
 • kan reflektere over riktig legemiddelbruk hos spesielle pasientgrupper
 • kan reflektere over kvaliteten og validiteten i informasjonen som gis fra ulike informasjonskilder
 • kan bidra til innovasjon og entreprenørskap som tenkemåter innenfor helsefaglig arbeid

Innhold

Emnets fagsammensetning, angitt med studiepoeng:

 • Samfunnsfarmasi 4 stp
 • Epidemiologi 3 stp
 • Statistikk 3 stp

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid, seminarer, praktiske studentøvelser, digital undervisning og arbeid med oppgaver.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • Minimum 80 prosent tilstedeværelse i obligatorisk timeplanlagt og veiledet gruppearbeid
 • Digital historiefortelling i gruppe på inntil 4 studenter
 • Prosjektoppgave i gruppe 4-6 studenter med pitch om innovasjon og entreprenørskap

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen, inntil 30 min, med inntil én times forberedelse

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 30 prosent av besvarelsene. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode. 

Emneoverlapp

 • 10 studiepoeng overlapp med FARMA3100 Samfunnsfarmasi og epidemiologi