EPN

FARB2300 Fysiologi og farmakologi 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Physiology and Pharmacology 2
Studieprogram
Bachelorstudium i farmasi - reseptarutdanning
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler hvordan legemidler påvirker kroppen og hvordan legemidler brukes ved ulike terapiområder. Sentrale tema er immunsystemet, respirasjonssystemet og sirkulasjonssystemet. Det fokuseres på regulering av funksjonen til de nevnte organsystemene, samt patofysiologi ved utvalgte sykdommer og legemidler til behandling av disse.

Forkunnskapskrav

Studenten kan maksimalt mangle ett bestått emne fra første studieår. Del-eksamen 1 legemiddelregning i emnet FARB1400 er unntatt fra progresjonskravet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan beskrive oppbygging, struktur og funksjon til immunsystemet, respirasjonssystemet og sirkulasjonssystemet
 • kan gjøre rede for regulering av funksjonen til de nevnte organsystemene
 • kan forklare cellulære/molekylære virkningsmekanismer for legemidler og endogene signalstoffer knyttet til de nevnte organsystemene, inkludert målmolekyler og signalveier             
 • kan forklare farmakologiske effekter og sannsynlige bivirkninger av aktuelle legemiddelgrupper
 • kan gjøre rede for sammenhengen mellom fysiologi, patofysiologi og prinsipper for legemiddelbehandling ved utvalgte terapiområder
 • kan beskrive aktiveringsmekanismer, funksjon og regulering av immunforsvaret
 • kan gjøre rede for forutsetningene for immunologisk hukommelse og vaksinering
 • kan gjøre rede for norske anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet utgitt av Helsedirektoratet

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan anvende kunnskap om virkningsmekanismer, effekter og bivirkninger i vurdering av legemiddelbehandling ved utvalgte terapiområder
 • kan formidle og diskutere aktuelt fagstoff med medstudenter
 • kan arbeide individuelt og i gruppe med en problembasert tilnærming til aktuelt fagstof

Generell kompetanse  

Studenten 

 • har et bevisst forhold til legemiddelbruk ved utvalgte terapiområder
 • har grunnlag for å sette seg inn i virkningsmekanismer til nye legemidler og behandlingsprinsipper innenfor utvalgte terapiområder

Innhold

Emnets fagsammensetning, angitt med studiepoeng:

 • Immunologi 5 stp
 • Fysiologi 4 stp
 • Farmakologi 6 stp

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, problembasert læring (PBL), seminarer samt ferdighetstrening i form av laboratorieoppgaver.

Deler av undervisningen er organisert som omvendt undervisning og teambasert læring (TBL). Digitale læringsressurser gjøres tilgjengelig for studentene på forhånd og tiden på universitetet brukes til oppgaveløsning og gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 •  Minimum 80 prosent tilstedeværelse i veiledet gruppearbeid med tilhørende seminar (PBL) og laboratoriekurs

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 6 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 30 prosent av besvarelsene. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

 • 5 studiepoeng overlapp med FARMA2210 Fysiologi og farmakologi 1
 • 10 studiepoeng overlapp med FARMA2310 Fysiologi og farmakologi 2