EPN

FARB1300 Biokjemi, cellebiologi og mikrobiologi Emneplan

Engelsk emnenavn
Biochemistry, Cell Biology and Microbiology
Studieprogram
Bachelorstudium i farmasi - reseptarutdanning
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omfatter utvalgte temaer fra biokjemi, cellebiologi og mikrobiologi. I biokjemi fokuseres det på strukturelle og funksjonelle aspekter av biologiske molekyler som proteiner (inkludert enzymer), karbohydrater, lipider og nukleinsyrer samt grunnleggende biokjemiske prosesser og energiomsetning i humane celler.

Cellebiologien tar for seg humane cellers struktur/organisering og hendelsesforløpet i cellesyklusen. Transport over plasmamembranen, signaloverføring/kommunikasjon mellom celler og informasjonsflyten fra DNA til proteinsyntese er også sentralt.

Mikrobiologi gir en innføring i hovedgruppene av mikroorgansimer (eubakterier, fungi) og virus med vekt på undergrupperinger av særskilt relevans for farmasi og medisin. Andre sentrale temaer er virkningsmekanismer for antibiotika og prosessene som ligger til grunn for utvikling av resistens, samt identifikasjon og klassifisering av mikrober.

Laboratoriekurset gir en innføring i grunnleggende molekylærbiologiske og mikrobiologiske teknikker. I den praktiske delen vil studentene også utføre enkle diagnostiske tester.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet. 

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten

 • kan beskrive utvalgte biologiske molekylers struktur, nomenklatur og reaksjonsmåte
 • kan beskrive humane cellers oppbygging
 • kan gjøre rede for enzymers funksjon som biologiske katalysatorer og humane cellers energiomsetning
 • kan gjøre rede for hovedtrekkene i transportprosesser, signaloverføring og regulering av celledeling i humane celler
 • kan gjøre rede for hovedtrekkene i informasjonsflyten fra DNA til proteiner i humane celler
 • kan gjøre rede for strukturelle trekk og egenskaper som kjennetegner eubakterier, fungi og virus, samt deres betydning innen farmasi og humanmedisin
 • kan gjøre rede for aktuelle metoder som brukes til identifikasjon og klassifisering av mikrober
 • kan gjøre rede for struktur og virkningsmekanismer til utvalgte antibiotikagrupper, samt forklare hvordan antibiotikaresistens oppstår

 Ferdigheter

Studenten 

 • kan utføre utvalgte metoder for påvisning og måling av makromolekyler i biologisk materiale under veiledning
 • kan utføre basale genteknologiske analyser under veiledning
 • kan utføre utvalgte metoder for isolering, rendyrking, identifisering og resistenstesting av lite kravstore mikrober under veiledning
 • kan presentere eksperimentelle data fra utvalgte biologiske forsøk og tester
 • kan planlegge og gjennomføre en laboratorierelatert prosjektoppgave innen emnets tematikk samt presentere resultatene både skriftlig og muntlig.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan relatere cellebiologi, biokjemi og mikrobiologi til farmasøytiske problemstillinger
 • kan formidle sin forståelse av cellebiologi, biokjemi og mikrobiologi

Innhold

Emnets fagsammensetning, angitt med studiepoeng:

 • Biokjemi 5 stp
 • Cellebiologi 5 stp
 • Mikrobiologi 5 stp

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer omfatter forelesninger, seminarer og praktisk laboratoriearbeid. Deler av undervisningen er organisert som omvendt undervisning. Digitale læringsressurser gjøres tilgjengelig for studentene på forhånd og tiden ved universitetet brukes til oppgaveløsning og gruppearbeid.

Studentene jobber gruppevis på laboratoriet. Gruppene planlegger og skriver en rapport med formatet til en vitenskapelig artikkel om et selvvalgt laboratorieforsøk. Rapporten inngår som pensum i emnet, og presenteres også muntlig. Tilbakemeldinger gis av faglærer og medstudenter.

Undervisningen og oppfølgingen på seminar og på laboratoriet foregår på engelsk.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • Minimum 80 prosent tilstedeværelse på laboratoriekurs
 • Minimum 80 prosent tilstedeværelse på seminarer med veiledet gruppearbeid

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 6 timer.

Oppgaveteksten gis på engelsk, men studenten kan velge å skrive på engelsk eller norsk.     

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 30 prosent av besvarelsene. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

 • 15 studiepoeng overlapp med FARMA1310 Biokjemi, cellebiologi og mikrobiologi