EPN

FARB1000 Samfunnsfarmasi Emneplan

Engelsk emnenavn
Social Pharmacy
Studieprogram
Bachelorstudium i farmasi - reseptarutdanning
Omfang
5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en introduksjon til farmasifaglig profesjonsutøvelse og skal samtidig sette farmasien inn i en kontekst for helsefaglig yrkesutøvelse. Emnet inneholder grunnleggende kunnskap om helseprofesjoner, legemidlers plass i samfunnet og temaer som danner felles referanseramme for yrkesutøvelsen innenfor de ulike profesjonene, eksempelvis lover og regelverk, evne til kritisk etisk refleksjon, kommunikasjon og samhandling. Farmasøyters helsefaglige profesjonsutøvelse blir belyst med eksempler rundt etikk, taushetsplikt og samtykke.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.  

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kjenner til farmasøyters yrkesrolle i dag og i et historisk og fremtidsrettet perspektiv
 • kjenner til legemidlers plass i helsetjenesten i et nasjonalt og globalt perspektiv
 • kan gjøre rede for hva som kjennetegner profesjonsbegrepet og hva som ligger i begrepet profesjonell kompetanse
 • kan gjøre rede for etiske teorier, etiske dilemmaer og betydningen av yrkesetiske retningslinjer
 • kan gjøre rede for sentrale begreper innen kommunikasjonsteori
 • kan gjøre rede for kulturbegrepet og utfordringer knyttet til tverrkulturell kommunikasjon
 • kan gjøre rede for aktuelle lover og forskrifter
 • kjenner til utfordringer ved legemiddelbehandling og veiledning av sårbare pasientgrupper som barn, unge og eldre
 • kan gjøre rede for apotekets plass i helsevesenet, herunder utviklingen av helsetjenester i apotek
 • kjenner til bruk og begrensninger av ulike kilder for legemiddelinformasjon
 • kjenner til utfordringer knyttet til bruk av legemidler, kosttilskudd og plantebaserte legemidler

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan benytte digitale verktøy i gruppesamarbeid med medstudenter
 • kan samarbeide og kommunisere med mennesker av ulik kulturell tilhørighet ved å vise åpenhet og interesse

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan identifisere farmasifaglige yrkesetiske dilemmaer og reflektere over egne verdier og innsats i enkle prosjekt- og yrkesrelevante oppgaver
 • kan handle empatisk og respektfullt, samt vise likeverd som fremmer medbestemmelse i arbeid som er prosess- og målorientert
 • kan forstå betydningen av kommunikasjon i møte med mennesker av ulik kulturell og sosial tilhørighet

Innhold

Emnet er sammensatt av følgende fagområder, angitt med studiepoeng:

 • Etikk, profesjon, lover og forskrifter 3 stp
 • Kommunikasjon og samhandling 2 stp

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid og seminarer. I undervisningen benyttes studentaktive læringsformer og digitale verktøy som fremmer kommunikasjon og engasjement. 

Studentene jobber i grupper der de bruker relevant pensum til å diskutere ulike situasjoner fra apotekhverdagen, og som knyttes opp til tema fra forelesningene. I tillegg skal gruppene samarbeide om en prosjektoppgave.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Minimum 80 prosent tilstedeværelse i timeplanlagt og veiledet gruppearbeid, samt seminar med muntlig fremlegg.
 • Fremlegg av prosjektoppgave innen kommunikasjon
 • Deltakelse på apotekbesøk (én dag)

Vurdering og eksamen

Muntlig eksamen i gruppe på 4-8 studenter, inntil 60 minutter. Hver student i gruppen vil bli vurdert individuelt. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 50 prosent av besvarelsene. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

 • 5 studiepoeng overlapp med FARMA1010 Samfunnsfarmasi, kommunikasjon og etikk.