EPN-V2

FAGLO6100 Kollegaveiledning og ledelse av kompetanseutvikling i trafikkskoler Emneplan

Engelsk emnenavn
Peer Observation of Teaching and Management of competence development in Driving schools
Studieprogram
Faglig leder av trafikkskole
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet handler om faglig leders ansvar for å utvikle og kvalitetssikre den faglige virksomheten i en trafikkskole. Kollegaveiledning står sentralt, likeledes planlegging, gjennomføring og evaluering av trafikkskolens undervisningsplaner. I tillegg har faglig leder et ansvar for å sikre at medarbeiderstaben har den nødvendige fagkunnskapen for å være en god trafikklærer.

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om samspillprosesser, konflikter og motstand i en organisasjon
 • har forståelse for strategisk ledelse av en organisasjon og hva som fremmer og hemmer et godt arbeidsmiljø

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere veiledningsprosesser individuelt og i gruppe
 • kan støtte og utfordre kolleger i sin profesjonsutvikling og arbeid som trafikklærer
 • kan sikre kvalitet, lede og utvikle trafikkskolens samlede kompetanse

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i og forståelse for etiske utfordringer og overveielser i veilederrollen i et mangfoldig samfunn
 • kan anvende relevante forskningsresultater i sitt arbeid som kvalitetsutvikler og veileder

Arbeids- og undervisningsformer

Se punkt om arbeids- og undervisningsformer i programplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 1. Kollegaveiledning:
  1. Studentene skal individuelt gjennomføre to veiledninger av trafikklærere. Hver veiledning skal dokumenteres med et 3 til 4 minutters videoopptak fra veiledning.
  2. Studentene skal reflektere over de to veiledningssituasjonene og dokumentere dette i form av en digital presentasjon, for eksempel en video på 3 til 4 minutter, samlet for de to veiledningene. Individuell oppgave.

2 Utviklingsarbeid

Studentene skal i grupper på 2 til 4 evaluere og videreutvikle en undervisningsplan på egen eller annen egnet trafikkskole. Erfaringer og oppdagelser fra utviklingsarbeidet skal dokumenteres i form av en digital presentasjon, for eksempel en video på 5 til 8 minutter.

Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides én gang.

Krav om tilstedeværelse

Faglig innhold og arbeidsmåter i studiet er knyttet til erfaringsdeling og utvikling av praktiske ferdigheter. Slik læring og ferdigheter kan ikke tilegnes ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med medstudenter og lærere og ved tilstedeværelse i undervisningen. Det er derfor krav om 80 % tilstedeværelse. Fravær utover 20 % kan unntaksvis kompenseres etter avtale med faglærer.

Vurdering og eksamen

Individuell eksamen. I eksamensbesvarelsen skal studenten drøfte erfaringer fra utviklingsarbeidet, jfr arbeidskrav, i lys av relevant teori og studiets læringsutbytte med spesiell vekt på ledelse av kompetanseutvikling. Besvarelsen leveres som en digital presentasjon, for eksempel video på 5 til 8 minutter.

Ny og utsatt eksamen

Til ny/utsatt eksamen leveres en omarbeidet versjon av den digitale presentasjonen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes etter gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet.