EPN

ERGOB2200 Rehabilitering, habilitering og behandling, del 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Rehabilitation, Habilitation and Intervention, Part 2
Studieprogram
Bachelorstudium i ergoterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler komplekse problemstillinger hos brukere og familiene deres knyttet til rehabilitering, habilitering, behandling og palliasjon. Ergoterapeuter har ofte en koordinerende rolle i tverrfaglig samarbeid og samarbeid på tvers av ulike sektorer. Brukermedvirkning, familiesentrerte tjenester, arbeidsrehabilitering, hverdagsrehabilitering og sammensatte medisinske og sosiale tilstander er sentrale tema i emnet.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått første studieår eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan beskrive ergoterapeuters intervensjoner innen rehabilitering, habilitering og behandling ved sammensatte medisinske og sosiale tilstander
 • kan gjøre rede for palliativ behandling innen ergoterapi
 • kjenner til nasjonal og internasjonal forskning og utviklingsarbeid innen rehabilitering, habilitering, behandling og palliasjon
 • kan forklare hvordan sosiale og helsemessige problemer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus og sosioøkonomiske forhold har konsekvenser for aktivitetsdeltakelse
 • kan forklare ergoterapeuters tilnærming i hverdagsrehabilitering og begrunne tiltak på bakgrunn av teoretiske modeller og relevante redskaper
 • kan forklare hvordan overgangsfaser i livet har betydning for mestring, aktivitet og deltakelse

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan anvende aktivitetsanalyse i kartlegging, vurdering og tilrettelegging av arbeidsplass
 • kan diskutere betydningen av arbeidsrehabilitering i lys av personers rett til aktivitet og deltakelse og drøfte betydningen av arbeidsrehabilitering opp mot samfunnsøkonomi
 • kan anvende personers og pårørendes erfaringskompetanse og sikre deres medvirkning og rettigheter i tverrfaglig, tverrprofesjonelt og tverrsektorielt arbeid
 • kan anvende faglig kunnskap om, og sette inn tiltak for, mennesker med helsemessige og sosiale utfordringer

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan identifisere, diskutere og reflektere over etiske problemstillinger i rehabilitering, habilitering, behandling og palliasjon i lys av yrkesetiske retningslinjer

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter seminarer med kasusbasert undervisning, ferdighetstreninger og forelesninger. Studentene arbeider både individuelt og i gruppe og presenterer sitt arbeid for medstudenter.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • minimum 80 prosent tilstedeværelse i timeplanfestet undervisning 

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen basert på et kasus, inntil 30 minutter

Aktuelt kasus blir publisert 2 dager før eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 20 prosent sammen med intern sensor. Øvrige besvarelser vurderes av to interne sensorer. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.