EPN

ERGOB2000 Rehabilitering, habilitering og behandling, del 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Rehabilitation, Habilitation and Intervention, Part 1
Studieprogram
Bachelorstudium i ergoterapi
Omfang
20 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Ergoterapeutens intervensjoner i rehabilitering, habilitering og behandling tar utgangspunkt i begrensninger mennesker opplever i aktivitet og deltakelse. Begrensningene kan skyldes individuelle faktorer som sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, eller faktorer på systemnivå som utestengelse, marginalisering eller andre sosiale forhold. Begrepet ‘funksjonshemming’ brukes vanligvis i Norge om gapet mellom en persons forutsetninger og omgivelsenes krav. Ergoterapeuter bidrar til å minske dette gapet, blant annet ved å trene og veilede personer, tilpasse og gradere aktiviteter og tilrettelegge omgivelsene. I emnet anvendes eksempler på ergoterapi rettet mot barn, unge, voksne og eldre.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått første studieår eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan beskrive de mest utbredte psykiske lidelser og forklare konsekvenser for aktivitet og deltakelse

 • kan beskrive de mest utbredte diagnoser innen nevrologi, ortopedi, revmatologi og indremedisin og forklare konsekvenser for aktivitet og deltakelse

 • kan beskrive utviklingssforstyrrelser, samtidige sykdommer og aldersrelaterte sykdommer, og forklare konsekvenser for aktivitet og deltakelse

 • kan forklare ergoterapeuters tilnærming, teori, modeller, arbeidsoppgaver og prosesser innen rehabilitering, habilitering og behandling

Ferdigheter 

Studenten

 • kan vise initiativ og ferdigheter i terapeutisk kommunikasjon

 • kan kartlegge og vurdere fysiske og kognitive funksjoner samt motoriske-, prosess-, kommunikasjons- og interaksjonsferdigheter for å sette mål og begrunne valg av intervensjon

 • kan anvende aktivitetsanalyse, aktivitetsbaserte redskaper og terapeutisk bruk av aktivitet målrettet i kartlegging, vurdering og intervensjon

 • kan anvende en klientsentrert og systematisk arbeidsprosessmodell i kartlegging og intervensjon

 • kan tilrettelegge og anvende kreative og ekspressive aktiviteter for individer og grupper

 • kan planlegge og tilrettelegge for at personer med funksjonsnedsettelser kan delta i meningsfulle og verdsatte aktiviteter

Generell kompetanse  

Studenten

 • kan presentere, diskutere og reflektere over valg av intervensjon, både skriftlig og i undervisning av medstudenter

 • kan identifisere og reflektere over etiske dilemmaer i arbeidet for personer med utfordringer i aktivitet og deltakelse

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter seminarer med kasusbasert undervisning, ferdighetstreninger, aktivitetsanalyse og forelesninger. Studentene arbeider både individuelt og i gruppe og med studentdrevet undervisning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • minimum 80 prosent tilstedeværelse i timeplanfestet undervisning 

Vurdering og eksamen

Kombinert vurdering:

 1. Individuell skriftlig eksamen under tilsyn med en kombinasjon av flervalgs- og fritekstoppgaver, 2 timer.
 2. Individuell praktisk eksamen som kan inkludere fiktive brukere, inntil 45 minutter

Det gis en samlet karakter som er basert på følgende vekting av eksamensdelene: skriftlig eksamen 40 prosent, praktisk eksamen 60 prosent. Begge eksamensdeler må være vurdert til A-E for at studenten skal bestå eksamen.

Ny eksamen: Dersom studenten får karakteren F i en av delene, må denne delen tas på nytt.

Det kan framsettes klage over karakterfastsetting på skriftlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

 1. Ekstern sensor deltar i utarbeidelsen av eksamensoppgaver og vurderingskriterier og vurderer 20 prosent av besvarelsene sammen med intern sensor. Én intern sensor vurderer øvrige besvarelser. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.
 2. Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 20 prosent sammen med intern sensor. Øvrige besvarelser vurderes av to interne sensorer. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.