EPN

ENT4100 Søking etter verdiskapende ideer Emneplan

Engelsk emnenavn
Searching for value-creating ideas
Studieprogram
Masterstudium i entreprenørskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet skal gi studenten praktisk kunnskap og ferdigheter i å søke etter ideer og vurdere ideer eller utfordringer på et tidlig stadium. I løpet av kurset tester studentene ut forskjellige ideer eller utfordringer gjennom intensive uker (mulighetsstudier) eller dager (hackaton). Ideene eller utfordringene kan komme fra studentene selv, fra andre personer eller interessenter, fra offentlig eller privat sektor eller fra forskning. Studentene skal bli bevisste på hvilken avgjørende rolle idévurdering spiller når det gjelder å fastslå økonomisk, sosial, kulturell og miljømessig verdi. Emnet gir også en inngående introduksjon til mulighetsstudier og markedsundersøkelse.

Emnet tar for seg de avgjørende faktorene som må tas i betraktning i den innledende konseptualiseringen av et nytt foretak eller innovasjonsprosjekt. Studentene må være så ærlige som mulig når de avgjør om det er verdt å gå videre med den framlagte ideen. Denne avgjørelsen vil være basert på den enkelte gründers ønsker og ambisjoner. Studentene skal avgjøre om svaret blir ja eller nei og begrunne svaret. En positiv avgjørelse betyr at neste steg er å begynne å utvikle en lanseringsplan, som kan innebære å utvikle og teste prototyper, rekruttere ledere og skaffe nødvendig finansiering samt ressurser og støtte, internt og eksternt. En negativ avgjørelse er også et gyldig og verdifullt resultat som vil spare gründeren tid og penger som ellers kunne ha blitt brukt på et konsept som har kommersielt potensial for å lykkes i markedet. Ideene som blir lagt fram og testet i løpet av dette emnet, danner grunnlaget for kurset Entrepreneurship 2 i andre semester.

Undervisningsspråk er norsk og engelsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten har 

 • høy grad av kunnskap om innsamling og vurdering av relevante data 

 • inngående kunnskap om hvordan man på et tidlig stadium vurderer om ideer, muligheter og konsepter er gjennomførbare 

 • høy grad av kunnskap om hvordan nye muligheter, ideer og konsepter kan presenteres muntlig og skriftlig

 • spesialisert kunnskap om hvordan man setter sammen det beste teamet for å utvikle en gründermulighet

Ferdigheter 

Studenten kan 

 • identifisere og utvikle gründermuligheter alene og i samarbeid med andre 

 • gjøre bruk av teoretiske perspektiver på og teoretisk forståelse for analyse av komplekse gründermuligheter

 • vurdere behovet for innovativ forandring 

 • utvikle en gründertankegang

 • ta avgjørelser om riktige maler og verktøy når man står overfor en uviss problemstilling 

 • vurdere gjennomførbarheten av en idé eller mulighet i forhold til produktet, markedet, organisasjonen, økonomi og forretningsmodell

 • håndtere uklarhet, risiko og usikkerhet på bredt grunnlag ved vurdering av markedspotensial

 • identifisere informasjon fra ulike kilder for å skaffe seg bedre innsikt 

 • gjennomføre intervjuer, analysere og tolke tilbakemeldinger fra interessenter 

 

Generell kompetanse 

Studenten kan 

 • samle, analysere og bruke kvantitative og kvalitative data for å vurdere markedsbehov og finne en løsning som møter disse behovene 

 • forstå de etiske utfordringene og det etiske ansvaret som entreprenørskap innebærer 

 • vise respekt i kontakt med kunder, brukere og eksperter i forbindelse med analyser av gründermuligheter  

Arbeids- og undervisningsformer

Følgende studentaktive undervisnings- og læringsformer vil bli brukt: 

 • Gruppearbeidsprosjekt (mulighetsstudie) 

 • Muntlig og skriftlig presentasjon (mulighetsstudie) 

 • Kunde- og brukerintervjuer og observasjoner 

 • Forelesninger

 • Gjesteforelesere

 • Workshop

Grupper av studenter skal gjennomføre fire mulighetsstudier i løpet av semesteret for å skaffe seg praktisk kunnskap og ferdigheter i å lete etter og vurdere ideer eller utfordringer på et tidlig stadium. Studentene blir inndelt i nye grupper for hver mulighetsstudie. Målet er at studentene skal få muligheten til å samarbeide med alle sine medstudenter i løpet av semesteret.

De fire mulighetsstudiene inneholder noe ulike utfordringer: egne ideer og problemer, ideer fra eksterne forretningspartnere, ideer fra partnere i offentlig sektor, anvendelse av designtenkning eller andre egnede metoder ut fra studentens egne ideer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Arbeidskrav 1: Undervisningen i emnet er obligatoriske. Minimumskravet til oppmøte er 70 prosent aktiv deltakelse. Undervisningsøktene i dette kurset er obligatoriske for å tilegne seg den nødvendige kompetansen for å oppfylle kursets læringsmål. Disse kompetansene kan ikke oppnås kun ved å lese pensum og/eller avlegge eksamen.

 • Arbeidskrav 2: Innlevering av 4 skriftlige VER-rapporter (Value Exploration Research Project) fra grupper bestående av 2-5 studenter. Gruppene skal legge fram sine funn i form av en skriftlig rapport på maks 10 sider per rapport.
 • Arbeidskrav 3: Fire gruppepresentasjoner av Value Exploration Research Projects. Gruppene skal legge fram sine funn i form av en muntlig presentasjon på 10 minutter og deretter svare på spørsmål fra panelet i ca. 10 minutter.

 • Arbeidskrav 4: Innlevering av individuell skriftlige refleksjonsoppgave på et gitt fokusområde (maks 3 sider).

Alle arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter må være gjennomført og godkjent innen den fastsatte fristen for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom ett eller flere arbeidskrav ikke er godkjent, gis studentgruppen anledning til å levere en forbedret versjon innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell semesteroppgave. For å besvare semesteroppgaven skal studenten velge 3 av 4 Value Exploration Project (VER-project). De tre valgte VER-projectene skal innarbeides i den individuelle semesteroppgaven på følgende måte:

 • en individuell "kappe/ramme" som skal inneholde introduksjon, disposisjon, individuelle refleksjoner og diskusjon knyttet til hovedtemaområdet studenten skal reflektere over. Kappen/rammen skal inkludere teoretiske perspektiver og vitenskapelige tilnærminger, og studenten skal bruke minst 4 ulike referanser

 • tre individuelle prosjektbeskrivelser/sammendrag der studenten skal vise individuell refleksjon og anvende teori og pensum

Semesteroppgaven skal ha et omfang på 4000 ord (+/- 10 prosent) eksklusivt forside, innholdsfortegnelse, referanser og eventuelle vedlegg. Skrift og skriftstørrelse: Arial eller Calibri, 12 poeng. Linjeavstand: 1,5. Semesteroppgaven kan skrives på norsk eller engelsk.

En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensureringen av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.