EPN

ENGC6110 Engelsk 1, trinn 1-7 Emne 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
English 1 for Primary School Teachers - Module 1
Studieprogram
Engelsk 1, trinn 1-7
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Emne 1 har fokus på begynneropplæring i engelsk med vekt på utviklingen av muntlige ferdigheter - lytting, tale og samtale - der språklige grunnelementer som vokabular, fraser og setningsstrukturer, grunnleggende grammatikk, enkle læringsstrategier og møte med bildebøker og andre engelskspråklige tekster til bruk i opplæringen har en viktig plass. Analyse av læreplanverket og diskusjon om hva som vil være en systematisk og god progresjon gjennom barnetrinnet vil stå sentralt. Slik vil enkelte læringsutbytteformuleringer være relevante i både emne 1 og emne 2, men med litt ulik vekt når det gjelder innhold. Hovedtemaene i emne 1 er beskrevet under Innhold nedenfor.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om lydsystemet i engelsk, uttalemønstre, vokabular og grunnleggende grammatiske strukturer med vekt på forskjeller og likheter mellom engelsk og andre språk eleven kan
 • har kunnskap om barns språklæring i et flerspråklig perspektiv, språklæringsteorier samt strategier, metoder, vurderingsverktøy og vurderingsformer som fremmer utvikling av muntlig engelsk
 • har kunnskap om grunnleggende ferdigheters betydning for læring og utvikling og om prosesser som kan fremme disse i engelskfaget
 • har kunnskap om tilpasset språkopplæring for den aktuelle aldersgruppen
 • har innsikt i språkstimulerende bruk av tekster i undervisningen, med vekt på lek og andre praktisk-estetiske arbeidsmåter 
 • har kjennskap til sjangere og deres sentrale kjennetegn, samt normer for akademisk tekstproduksjon, kritisk bruk av kilder og personvern
 • har kjennskap til læreplan for engelskfaget i skolen
 • har kunnskap om begynneropplæring i engelsk og utfordringer vedrørende overgangen fra begynnerstadiet til barnetrinnets siste del med vekt på muntlig kommunikasjon
 • har kunnskap om kartleggingsverktøy til bruk i begynneropplæringen
 • har forståelse for læringspotensialet som ulike læringsarenaer, eksempelvis digitale medier, bidrar til på barnetrinnet
 • har kjennskap til ulike læremidler som kan brukes i opplæringen

Ferdigheter

Studenten

 • kan veilede elever i deres muntlige språkutvikling gjennom å gjøre dem bevisst hvordan språket er bygd opp, slik at de kan gjøre seg nytte av forskjeller og likheter mellom engelsk og andre språk eleven kan
 • kan bruke engelsk sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig tilpasset målgruppen i ulike situasjoner og være en god muntlig språkmodell for elevene
 • kan planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid på en måte som tar hensyn til mangfoldet i elevgruppen når det gjelder ulike behov og ulik kulturell og språklig bakgrunn
 • kan legge til rette for et trygt læringsmiljø med variert, differensiert og meningsfylt læringsarbeid som fremmer utvikling av lytting, tale og samtale og et gradvis større ordforråd for alle elever
 • kan legge til rette for elevers møte med ulike engelskspråklige tekster i form av lek og andre praktisk-estetiske uttrykksformer
 • kan utøve en helhetlig og læringsorientert vurderingspraksis
 • kan anvende fagkunnskapen didaktisk og reflektert i forhold til gjeldende læreplan for grunnskolen og kritisk vurdere egen undervisning
 • kan kritisk vurdere lærebøker, digitale og andre læringsressurser til bruk i opplæringen
 • kan bruke digitale verktøy i arbeidet med å fremme språklæring og formidling av fagstoff

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • kan reflektere over egen læring og praksis i forhold til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å løse identifiserte problemer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget

Innhold

Emne 1 er en innføring i engelsk språk med vekt på arbeid i klasserommet med de grunnleggende ferdighetene å kunne lytte til, forstå og snakke engelsk. Ordinnlæring og bruk av enkle setningsstrukturer står sentralt samt utvikling av tjenlige lytte- og talestrategier. Det gjør også grunnleggende fonetikk og intonasjon og utvikling av fonologisk bevissthet. Målet er å legge til rette for at elevene utvikler seg til trygge engelskbrukere. De tre kjerneelementene i skolens læreplanverk - kommunikasjon, språklæring og møte med engelskspråklige tekster er alle sentrale for å oppnå dette. Et gjennomgående tema i dette som i emne 2 er vurdering av elevenes læringsutbytte med veiledning, kartlegging av ferdigheter, tilpasset opplæring og pedagogisk bruk av IKT. Språkopplæringen er knyttet til et rikt utvalg tekster i ulike sjangere og læreverk som brukes i skolen, både i form av bøker og digitale ressurser.

Emne 1 fokuserer på

 • grunnleggende ferdigheter med vekt på muntlig språkbruk
 • ordinnlæring og enkle setningstrukturer
 • vurdering av elevenes læringsutbytte med rom for elevdeltakelse
 • kunnskap om lytte- og talestrategier og tilpasset opplæring
 • kartleggingsmateriell for begynneropplæringen
 • varierte læringsressurser og arbeidsmåter (rim, regler, sanger, lek og drama, fortellinger, eventyr, bildebøker)

Arbeids- og undervisningsformer

Studiearbeidet i emne 1 består av samlinger, selvstudium av pensumlitteratur, innlevering av arbeidskrav (Assignments) på OsloMets digitale læringsplattform og deltakelse i profesjonsfaglige forumdiskusjoner (Discussions). Et mål med disse diskusjonene er at studentene får utvikle, dele og reflektere sammen i et læringsfellesskap På samlingene blir fagstoff gjennomgått, og tid settes av til erfaringsdeling og utprøving av læringsaktiviteter. Studiet har et dobbelt fokus: Deltakerne utvikler sin egen faglige og profesjonelle kompetanse samtidig som de lærer å anvende sin nye innsikt overfor elevene sine. Studentene får opplæring i bruken av digitale verktøy til bruk i skolen, samtidig som de selv bruker IKT aktivt i studiearbeidet sitt. 

Som beskrevet i programplanen vil om mulig en av samlingene i emne 1 erstattes med en ukes studieopphold ved Det norske studiesenteret i York som ledd i instituttets internasjonalisering. Studentene får anledning til å praktisere språket i en autentisk kontekst, med muligheter for også å utvikle sin interkulturelle kompetanse.   

Praksis

Det inngår ikke obligatorisk praksis i emne 1, men det forutsettes at deltakerne prøver ut og reflekterer over læringsaktiviteter og vurderingsformer i egen eller lånt klasse.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må leveres på engelsk og må være godkjent før eksamen i emnet kan avlegges.

Tre oppgaver (Assignments):

 • Oppgave relatert til ordlæring i tre deler: (A) individuell gjennomføring av aktivitet i egen klasse, (B) minimum to bidrag til forumdiskusjon på nett med refleksjon omkring klasseromsaktivitet og (C) individuell muntlig refleksjon med rapport fra framlegg og diskusjon om ordlæring i eget lærerkollegium levert som en 3-5 minutters lydfil.
 • Oppgave i tilknytning til utvikling av elevers muntlige ferdigheter i to deler: (A) minimum tre bidrag i forumdiskusjon om bruk av bildebok i eget klasserom og (B) individuell fagartikkel med omfang på 800-1000 ord.
 • Arbeidsprogram med tilhørende arbeidskrav for studenter som ikke har anledning til å være med på fysisk samling i York. Dette fastsettes av faglærer.

For utfyllende informasjon om arbeidskrav, se studiets programplan.

Vurdering og eksamen

ENGC6110 Engelsk 1, trinn 1-7, emne 1. Individuell skriftlig hjemmeeksamen. 

Avsluttende vurdering i emnet gjennomføres i høstsemesteret.

Eksamen er en individuell skriftlig hjemmeeksamen. Eksamensspråket er engelsk. Hjemmeeksamen går over én uke (syv dager). Oppgavens omfang skal være om lag 2000 ord.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som til ordinær eksamen. Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykk: Gradert karakter, A-F.

Vurderingskriterier

A: Viser fremragende kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser fremragende evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

B: Viser meget gode kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser meget god evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

C: Viser gode kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser god evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

D: Viser begrensede kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser begrenset evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

E: Tilfredsstiller minimumskravene til kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser noe evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

F (Ikke bestått): Har utilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser dårlig evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. Tilsynssensor kvalitetssikrer eksamensoppgaven.

Opptakskrav

Se programplanen.