EPN

ENGA6200 Engelsk 1, trinn 5–10, emne 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
English 2 for Upper Primary and Secondary School Teachers – Module 2
Studieprogram
Engelsk 1, trinn 5–10
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I emne 2 arbeider studentene både praktisk og teoretisk med videreutvikling av elevenes engelskkompetanse med vekt på grunnleggende skriftlige ferdigheter på 5.-10. trinn. Arbeidet fokuserer på tilpasset utvikling av elevers skriftlige ferdigheter og vurdering av disse, samt  studentenes egne skriftlige ferdigheter, med fokus på kunnskap og bruk av gunnleggende grammatiske strukturer i egen tekstproduksjon. I denne modulen inngår videre arbeid med skjønnlitterære og andre engelskspråklige tekster med fokus på tekstforståelse og sjangerbevissthet.

Anbefalte forkunnskaper

Emne 2 bygger på emne 1.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten har

- kunnskap om varierte metoder og tilnærminger til opplæring i engelsk

- inngående kunnskap om sentrale mønstre i det engelske språkets struktur

- innsikt i ulike undervisningsmetoder og læringstrategier, og kan identifisere forskjeller mellom dem, for å støtte elevenes språklæring i klasserommet og deres selvstendig læring utenfor klasserommet

- kunnskap om lesing og skriving som prosesser 

- kunnskap om forskjeller mellom ulike sjangre med hensyn til målgruppe, bruk av ordforråd og grammatiske strukturer

- kunnskap om teksters struktur og språklige virkemidler og om kritiske og analytiske tilnærminger til litteratur og annen tekst

- kunnskap om ulike måter å organisere opplæringen på

- god forståelse av den nasjonale fagplanen i engelsk (LK20) og kan bruke den til å organisere språkopplæring

- kjennskap til gjeldende læreplan for skolen som ramme for faglig utviklingsarbeid

- kunnskap om teksters struktur og språklige virkemidler og om kritiske og analytiske tilnærminger til litteratur og annen tekst

- kunnskap om engelskspråklige kulturelle uttrykksformer fra ulike medier

Ferdigheter

Studenten kan:

- bruke målspråket sikkert og funksjonelt skriftlig i ulike situasjoner og sjangere med presisjon, flyt og sammenheng

- bruke og forklare relevante faguttrykk

- bruke variert lærestoff i undervisningen, som gjenspeiler elevenes bruk av engelsk utenfor klasserommet

- planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning slik at det tas hensyn til mangfoldet i elevgruppen og kulturell og språklig bakgrunn

- tilpasse undervisningen til enkelteleven ved å velge og legge til rette for varierte og differensierte læringsaktiviteter som fremmer utviklingen av elevenes produktive skriveferdigheter, bl.a. ved pedagogisk bruk av digitale læringsverktøy

- bruke muntlige aktiviteter som utgangspunkt for skriftlige aktiviteter og omvendt

- bevisstgjøre elevene på prosesser knyttet til lesing og skriving og hvordan de kan bruke disse strategisk i sin egen læring

- tilrettelegge for at elevene kan skape skriftlige og sammensatte tekster med flyt, presisjon og sammenheng

- bevisstgjøre elevene i valg av læringsstrategier 

- arbeide selvstendig med problemstillinger i faget

- vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingene

- velge ut og tilrettelegge arbeid med engelskspråklige tekster for barn og ungdom på en variert, utfordrende og inspirerende måte

Generell kompetanse

Studenten kan

- reflektere over egen læring og praksis i forhold til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst i et historisk perspektiv

- arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget

- vedlikeholde og utvikle egen språklige kompetanse

Innhold

Studiearbeidet i emne 2 er hovedsakelig knyttet til engelsk språkutvikling med vekt på grunnleggende skriftlige ferdigheter og tekstkompetanse. Arbeidet med sjangerbevissthet og tekstforståelse skal bidra til progresjon i studentenes og elevenes tekstkompetanse. Det settes også særlig fokus på kunnskap om grunnleggende mønstre i det engelske språkets struktur og studentenes evne til å bruke det i egen profesjonell tekstproduksjon. Videre står arbeid med vurdering av elevarbeid i fokus. Innsikt i flerspråklighet, tilpasset opplæring, og elevaktive og digitale læringsformer gjennomsyrer arbeidet med hovedtemaene. Studentene får en innføring i nyttige digitale verktøy og benytter dem selv i sitt studiearbeid, både i produksjon av tekst og til refleksjon.

Emne 2 fokuserer på

  • grunnleggende mønstre i engelskspråkets struktur og grammatikk
  • tekstforståelse og sjangerbevissthet
  • lese- og skriveferdigheter

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i emne 2 gis i vårsemesteret. Studiearbeidet foregår i vesentlig grad over nettet. I tillegg er det tre samlinger à to dager per semester. Siden studentene er en del av et internasjonalt profesjonelt felleskap, og siden det er viktig for engelsklæreren å kunne være en god språkmodell for elevene, er én uke i emne 2 lagt til York i regi av Det norske studiesenteret. Dette studieoppholdet er en integrert del av studiet og er ment å gi deltakerne en sjanse til å bruke engelsk i autentiske situasjoner. De studentene som ikke har anledning til å delta i York gjennomfører alternative arbeidskrav (se avsnittet «Arbeidskrav»).

Mellom samlingene er undervisningen tilrettelagt ved hjelp av OsloMets digitale læringsplattform. Studentene arbeider individuelt og i grupper på nettet. Det blir lagt vekt på å skape et læringsmiljø der studentene samhandler aktivt. Sentralt i et slikt læringsrom står nettbaserte diskusjonsgrupper hvor det forventes at studentene aktivt bidrar med innlegg. Arbeidet mellom samlingene består av studium av pensumlitteraturen og innlevering av skriftlige og muntlige oppgaver. Oppgavene kan ha ulike formål. De kan være forberedelsesarbeid til samlinger, arbeid med ulike engelskdidaktiske temaer eller kritisk refleksjon i forhold til egen praksis i klasserommet.

Praksis

Det inngår ikke obligatorisk praksis i emne 2, men enkelte arbeidskrav er lagt til eget eller lånt klasserom.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må leveres på engelsk og må være godkjent før eksamen i emnet kan avlegges:

  • Individuell oppgave relatert til vurdering av elevtekst, med fokus på grammatikk (del A: språklig analyse av skriftlige tekster og skriftlig vurdering av elevtekst i gruppe, 500-700 ord; del B: individuell beskrivelse av opplegg knyttet til videre arbeid med spesifikke problemområder, som lyd- eller videofil, 5-7 minutter).
  • Gruppeoppgave relatert til lesning og pedagogisk bruk av IKT-verktøy etter opplæring (utforming av en digital læringsressurs, for elevenes utvikling av leseferdigheter, om lag 15 min.)
  • Individuell oppgave relatert til utviklingen av elevenes grunnleggende ferdigheter (5.-10. trinn), med vekt på relevant språklæringsteori og utvikling av egen praksis (del A: prosjektbeskrivelse og oppsummering av tilbakemeldinger fra eget kollegium på 500 ord +/- 10%; del B: utkast til rapport om eget utviklingsprosjekt med vekt på relevant språklæringsteori, læringsmål og vurderingspraksis på 1000 ord +/- 10%).

Studenter som ikke har anledning til å være med på samlingen i York gjennomfører et arbeidsprogram med tilhørende arbeidskrav. Dette fastsettes av faglærer.

For utfyllende informasjon om arbeidskrav, se emneplanens hoveddel.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering i emnet gjennomføres i vårsemesteret.

Eksamen er en individuell skriftlig innlevering med påfølgende muntlig eksamen i gruppe.

Den skriftlige innleveringen består av en revidert og utvidet versjon av arbeidskrav 3 (rapport om eget utviklingsprosjekt). Omfang én uke. 1500 ord +/- 10%.

Muntlig eksamen gjennomføres som en muntlig presentasjon i gruppe basert på den skriftlige innleveringen. Omfang 40-45 minutter per gruppe.

Eksamensspråket er engelsk. 

Det gis en endelig individuell karakter etter at den påfølgende muntlige presentasjonen er gjennomført.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som til ordinær eksamen. Dersom det ikke kan dannes en gruppe gjennomføres eksamen som en individuell eksamen.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

A-F

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. Tilsynssensor kvalitetssikrer eksamensoppgaven.