EPN

EMTS3900 Bacheloroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor Thesis
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø i bygg
Omfang
20 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Bacheloroppgaven er det avsluttende emnet på ingeniørutdanningen. Den er en selvvalgt oppgave som utføres av studenter i gruppe. Den skal gi studentene trening i selvstendig gjennomføring av et større arbeid, anvendelse av relevante metodeverktøy og skal legges opp slik at studentene får anledning til å bruke kunnskaper og ferdigheter fra flere områder.

Bacheloroppgaven kan knyttes til oppgaver ved OsloMet eller gjøres i samarbeid med næringsliv eller andre institusjoner. Den skal være forankret i reelle ingeniørfaglige problemstillinger relevante for den aktuelle studieretning og kan være relatert til prosjekterings- eller entreprenørvirksomhet, eventuelt forsknings - eller utviklingsprosjekt.  

Bacheloroppgaven bygger på kunnskap fra alle fem foregående semester

Forkunnskapskrav

Studenter må være registrert i 3. studieår og ha bestått minimum 100 studiepoeng fra 1. og 2. studieår per 1. oktober, for at vedkommende skal kunne oppmeldes til bacheloroppgaven.

Alle tre-terminsemner må være bestått.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • har gode fagkunnskaper innen energi- og miljøtekniske problemstillinger
 • har kunnskap om ulike måter å løse energi- og miljøtekniske utfordringer på
 • viser ingeniørfaglig innsikt med et helhetlig systemperspektiv og ulike løsningsalternativer
 • har kunnskap om tilgengelig litteratur samt pågående forskning og utvikling innen problemstillingen
 • kan anvende gammel og ny kunnskap til ny viten og praktiske, helhetlige løsninger

Ferdigheter

Studenten kan: 

 • utføre en ingeniøroppgave med en praktisk eller forskningsmessig problemstilling, på en selvstendig og systematisk måte
 • definere problemstilling, omfang og prosjektmål og planlegge framdrift
 • beherske egnede metoder og verktøy
 • benytte relevant faglig teori og litteratur
 • beskrive oppgaven, analysere resultater og drøfte seg frem til en konklusjon
 • formidle oppgave, funn og konklusjon klart, både skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

Studenten:

 • behersker å arbeide i team med planlegging og gjennomføring av prosjekt
 • viser selvstendighet og initiativ, kreativitet og innovasjon
 • vurderer teknologiske løsninger i en livsløps-/ miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk sammenheng
 • analyserer og kvalitetssikrer resultatene og viser evne til refleksjon

Arbeids- og undervisningsformer

Prosjektarbeid i gruppe. Gruppene skal normalt bestå av tre studenter. Rent unntaksvis, når særskilte grunner tilsier det, kan bacheloroppgaven etter søknad gjennomføres av én enkelt student.

Tildeling av bacheloroppgaven skjer etter de retningslinjene som gjelder for fakultetet og studieprogrammet. Det vil være en prosess fra slutten av 4. semester fram til tildeling ved slutten av 5. semester der det gis informasjon om retningslinjer og det foregår utvelgelse av grupper og oppgaver. Det blir utnevnt en veileder ved studieprogrammet. Eventuell ekstern samarbeidspartner vil normalt også bidra med veiledning og oppfølging.

Prosjektarbeidet utgjør 500 timer per student, og ender ut i prosjektrapport og muntlig presentasjon.

Det forventes at studentene planlegger og gjennomfører arbeidet på en selvstendig måte og fører timelister. Rapporten skal være skriftlig i henhold til fakultetets prosedyrer. Kildehenvisning må utføres på korrekt vis. Sammendrag (Abstract) skal skrives på engelsk. Digital innlevering

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 2 milepælsmøter  á 1 time

Vurdering og eksamen

Vurdering av læringsutbyttet vil skje på grunnlag av gjennomføring og rapport, muntlig og visuell presentasjon, inkludert posterpresentasjon, i plenum samt muntlig, individuell eksaminering.

1)    Rapport teller 70 %

2)    Gjennomføring, muntlig og visuell presentasjon i gruppe samt muntlig, individuell eksaminering teller 30 %.

Eksamensdel 1) Eksamensresultat kan påklages.

Eksamensdel 2) Eksamensresultat kan ikke påklages.

Dersom vurderingen av det skriftlige arbeidet endres ved klage, skal det arrangeres ny muntlig eksamen.

Begge eksamensdeler må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få bestått emnet.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.