EPN

EMTS2200 Strømningsteknikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Fluid Mechanics
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø i bygg / Ingeniørutdan. - 3 terminsordning
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet tar sikte på å gi studentene en innføring i fluidmekanikk, og derigjennom en grunnleggende forståelse for beregning av strømningstekniske problemer. Teori skal omsettes i praktisk anvendelse. Studenten skal tilegne seg grunnleggende teori om fluidmekanikk/strømningslære og forståelse for å anvende teorien i praksis i teknisk sammenheng. Emnet gir grunnlag for å forstå funksjonsprinsippet for ulike energisystemer, hvilke tekniske enheter som inngår og grunnleggende beregninger av disse. Praktiske anvendelser kan være dimensjonering av komponenter i rør- og kanalsystemer (for eksempel radiatorsystem), beregning av trykktap, tømming av beholdere, beregning av krefter generert av en vannstrøm. 

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • benytte heftbetingelsen
 • klassifisere strømninger og gi beskrivelse av laminær og turbulent strømning
 • beregne hydrostatisk trykk i væsker og derav krefter på flater samt behandle oppdrift
 • forklare ulike metoder for trykkmåling
 • visualisere et strømningsfelt
 • benytte kontinuitetsligningen (bevaring av masse)
 • kunne benytte Bernoullis ligning, ligning for bevaring av mekanisk energi
 • beregne krefter knyttet til strømningssystemer
 • analysere strømning i rør, kanaler, nettverk. Beregne energi- og trykktap
 • måle strømningshastigheter og -mengder (massestrøm, volumstrøm)
 • beregne motstandskrefter (dragkrefter) ved ekstern strømning (strømning langs flater og rundt legemer)
 • beregne forhold knyttet til strømningsmaskiner som pumper og vifter

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utføre nødvendige beregninger for ingeniørmessig analyse av strømningstekniske problemer i praktiske konstruksjoner, deriblant rørsystemer i bygninger og i naturen for øvrig
 • beregne trykkfall gjennom et rør- eller kanalsystem og deretter beregne nødvendig pumpe- eller vifteeffekt
 • beregne krefter som virker mellom væske i ro og vegg, for dimensjonering av oppheng
 • beregne krefter som virker mellom væskestrøm og rørvegg, for dimensjonering av oppheng
 • beregne hvor lang tid det tar å tømme en tank
 • dimensjonere et enkelt nettverk av rør/kanaler (eksempelvis radiatorsystem)
 • måle strømningshastigheter og volum- og massestrøm
 • beregne strømningsmotstand for faste legemer som beveger seg relativt et fluid
 • velge riktig størrelse på pumpe i et rørsystem

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • bidra i arbeidet med å utvikle ny teknologi med bakgrunn i en forståelse for matematisk modellering og løsning av fysiske problemer
 • løse koblede problemer knyttet til både strømningsteknikk, varme- og massetransport og termodynamikk
 • vurdere nøyaktigheten i beregningene og gyldigheten til den matematiske modellen. 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, diskusjonstime, regneøvinger og laboratorieøvelser i gruppe.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 8 av 12 individuelle og godkjente innleveringer
 • 3 laboratoriearbeider i gruppe

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet. Hvis muntlig eksamen benyttes til ny og utsatt eksamen, kan denne ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler samt kalkulator. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.