EPN

EMTS1400 Termodynamikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Thermodynamics
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø i bygg / Ingeniørutdan. - 3 terminsordning
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Termodynamikk er en teori om sammenhengene mellom energi, varme og arbeid. I dette emnet skal studenten tilegne seg grunnleggende kunnskaper om termodynamikk. Sentrale tema er termodynamikkens lover, faseoverganger og fuktig luft. Anvendelsene er knyttet til energitransport i tekniske systemer, for eksempel varmepumper, kjølemaskiner, motorer (varmekraftmaskiner) og andre innretninger relevant for studiet. 

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten kan:

 • forklare hva et termodynamisk system er og kan avgjøre om et system er isolert, lukket eller åpent.
 • forklare hva som menes med arbeid, varme og indre energi innen termodynamikken.
 • gjøre rede for innholdet i Termodynamikkens 1. og 2. lov.
 • forklare forskjellen på reversible og irreversible prosesser.
 • forklare hva entropi er et mål på.
 • utnytte tilstandsfunksjoners (f.eks. entalpi, entropi og indre energi) egenskaper i beregninger.
 • forklare hva som menes med en varmekraftmaskin i termodynamikken og kjenner til eksempler på varmekraftmaskiner fra dagliglivet.
 • gjøre rede for varmepumpers virkemåte ned på komponentnivå.
 • forklare begrepet luftfuktighet, herunder spesifikk og absolutt luftfuktighet.
 • gjengi og forklare innholdet i fasediagrammet.
 • forklare hvordan Mollier-diagrammet benyttes.
 • beskrive faseoverganger.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • beregne energien som overføres mellom systemet og omgivelsene i reversible og irreversible prosesser, f.eks. i form av arbeid og varme. 
 • benytte tilstandslikninger i beregninger
 • beregne entropiforskjeller for reversible og irreversible prosesser, f.eks. i en varmepumpe.
 • beregne virkningsgraden for varmekraftmaskiner, effektfaktor for kjølemaskiner og COP for varmepumper.
 • beregne relativ og absolutt luftfuktighet.
 • bestemme duggpunktet ved regning og ved bruk av Mollier-diagrammet.

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • identifisere problemstillinger hvor termodynamikk kan benyttes.
 • vurdere kvaliteten på eget og andres arbeid innenfor termodynamikken. 
 • kommunisere faglig korrekt og presist om termodynamiske spørsmål.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger.  I forelesningene deltar studentene i problemløsning, diskusjoner og samarbeid, i tillegg til at fagstoff blir presentert.

Innholdet i øvingene omfatter øving i problemløsing, individuelt eller i samarbeid med andre. Faglærer er tilstede og gir hjelp og veiledning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 6 av 8 innleveringer
 • 1 laboratoriearbeid i gruppe

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet. Hvis muntlig eksamen benyttes til ny og utsatt eksamen, kan denne ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler, samt kalkulator. MATLAB hvis teknisk mulig.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.