EPN

EMPE2500 Bygningssimulering Emneplan

Engelsk emnenavn
Building Simulation
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø i bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en grunnleggende innføring i teorien bak, og anvendelse av, digitale verktøy for simulering og evaluering av bygningers energibruk og inneklima. Emnet gir også en helhetlig forståelse av forholdet mellom ytre klima, bygningsfysikk (varme- og lufttransport), arkitektonisk utforming, og tekniske installasjoner, energiforsyning, og energibruk, for å oppnå optimale løsninger for inneklima og miljømål. Hensikten er å utruste studentene med nødvendig teoretisk og digital kompetanse for å velge, dimensjonere og analysere løsninger for nye bygg, og ved oppgradering av eksisterende bygg. 

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på Byggfaglig innføring (BYFE1201), Termodynamikk (EMTS1400) og komplimenterer Varmetransport (EMTS2300) som går parallelt.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten får grunnleggende kunnskap om: 

 • krav, forskrifter, og standarder relatert til kontrollberegning av energibruk og inneklima i bygg 

 • anvendt bygningsfysikk 

 • bygningers effekt- og energibehov og budsjetter, ved bruk relevante standarder 

 • definisjon og dokumentasjon av relevante inndata for bygningssimulering, inkludert egenskapene til fasadene, tekniske installasjoner, energiforsyning og bruk av bygget 

 • simulering av energiforsyning med fornybar energi, og plusshus 

 • sammenhengen mellom bygning og ytre klima (inkludert sol- og langbølget stråling, vind, temperatur, og lokalklimatiske forhold), bygningsform, konstruksjon, passive tiltak, varmetap og varmetilskudd 

 • energipriser og tariffer: kilder og anvendelse 

 • grunnleggende energibruksanalyse for vurdering av ENØK-tiltak 

Ferdigheter 

Studenten kan: 

 • utføre grunnleggende beregninger av varmetransport (U-verdier, kuldebro, infiltrasjon) og av effekt- og energibehovs, med enkle formelverk 

 • håndtere bygningsinformasjonsmodeller (BIM), deriblant overføre data til programvare for simulering og miljøvurdering. 

 • utføre dynamisk modellering av bygnings- og klimatekniske systemer for optimalt inneklima, effekt- og energibehov ved bruk av simuleringsprogrammer som SIMIEN, TEK-sjekk, eller tilsvarende 

 • utføre energimerking av bygg 

 • vurdere inneklima (termisk komfort og dagslysforhold) utfra beregningene 

Generell kompetanse 

Studenten kan: 

 • vurdere og velge riktig digitalt verktøy for hver type prosjekteringsoppgave 

 • jobbe tverrfaglig for å prosjektere optimale løsninger med hensyn til inneklima, energikostnader, og miljømål 

 • formidle resultater fra bygningssimulering muntlig, visuelt og skriftlig 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvinger i laboratorium (Active Learning Classroom). 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å kunne ta eksamen:

 • 7 av 10 individuelle øvinger

Vurdering og eksamen

Individuell eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Kontinuasjonseksamen kan være muntlig eksaminasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler som formelark vedlagt eksamensoppgaven. Kalkulator.   

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Wolfgang Kampel