EPN

EMPE2500 Bygningssimulering Emneplan

Engelsk emnenavn
Building Simulation
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø i bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2020/2021
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en grunnleggende innføring i teorien bak, og anvendelse av, digitale verktøy for simulering og evaluering av bygningers energibruk og inneklima. Emnet gir også en helhetlig forståelse av forholdet mellom ytre klima, bygningsfysikk (varme- og lufttransport), arkitektonisk utforming, og tekniske installasjoner, energiforsyning, og energibruk, for å oppnå optimale løsninger for inneklima og miljømål. Hensikten er å utruste studentene med nødvendig teoretisk og digital kompetanse for å velge, dimensjonere og analysere løsninger for nye bygg, og ved oppgradering av eksisterende bygg. 

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på Byggfaglig innføring (BYFE1201), Varmetransport (EMTS2300).

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten får grunnleggende kunnskap om: 

 • krav, forskrifter, og standarder relatert til kontrollberegning av energibruk og inneklima i bygg 

 • anvendt bygningsfysikk 

 • bygningers effekt- og energibehov og budsjetter, ved bruk relevante standarder 

 • definisjon og dokumentasjon av relevante inndata for bygningssimulering, inkludert egenskapene til fasadene, tekniske installasjoner, energiforsyning og bruk av bygget 

 • simulering av energiforsyning med fornybar energi, og plusshus 

 • sammenhengen mellom bygning og ytre klima (inkludert sol- og langbølget stråling, vind, temperatur, og lokalklimatiske forhold), bygningsform, konstruksjon, passive tiltak, varmetap og varmetilskudd 

 • energipriser og tariffer: kilder og anvendelse 

 • grunnleggende energibruksanalyse for vurdering av ENØK-tiltak 

Ferdigheter 

Studenten kan: 

 • utføre grunnleggende beregninger av varmetransport (U-verdier, kuldebro, infiltrasjon) og av effekt- og energibehovs, med enkle formelverk 

 • håndtere bygningsinformasjonsmodeller (BIM), deriblant overføre data til programvare for simulering og miljøvurdering. 

 • utføre dynamisk modellering av bygnings- og klimatekniske systemer for optimalt inneklima, effekt- og energibehov ved bruk av simuleringsprogrammer som SIMIEN, TEK-sjekk, eller tilsvarende 

 • utføre energimerking av bygg 

 • vurdere inneklima (termisk komfort og dagslysforhold) utfra beregningene 

Generell kompetanse 

Studenten kan: 

 • vurdere og velge riktig digitalt verktøy for hver type prosjekteringsoppgave 

 • jobbe tverrfaglig for å prosjektere optimale løsninger med hensyn til inneklima, energikostnader, og miljømål 

 • formidle resultater fra bygningssimulering muntlig, visuelt og skriftlig 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid i laboratorium (Active Learning Classroom) og øvinger. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent:

 • Obligatoriske øvinger (utføres individuelt) må være godkjent for å fremstille seg til eksamen. 

Vurdering og eksamen

Individuell elektronisk eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages. 

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler som formelark vedlagt eksamensoppgaven. Kalkulator.   

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Universitetslektor Vidar Luth-Hanssen.