EPN

EMPE1500 Fysikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Physics
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø i bygg / Ingeniørutdan. - 3 terminsordning
Omfang
5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fokuset er på grunnleggende mekanikk relevant for studieprogrammet. Emnet gir viktig grunnlagskunnskap som benyttes i andre emner senere i studiet.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav. 

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten kan: 

 • gjøre rede for posisjon, fart, akselerasjon, vinkelhastighet og vinkelakselerasjon 
 • forklare innholdet i Newtons lover og lovenes begrensninger 
 • forklare hva massesenteret representerer og hvorfor massesenteret er viktig 
 • gjøre rede for betingelsene for statisk likevekt 
 • forklare hva treghetsmoment er og hvilken rolle det spiller ved rotasjonsbevegelse 

Ferdigheter 

Studenten kan: 

 • identifisere krefter og beregne kraftmomenter 
 • anvende Newtons 2. lov og spinnsatsen på konkrete fysiske problemer  
 • beskrive bevegelse matematisk, blant annet ved hjelp av egnet programvare  
 • løse likevektproblemer for stive legemer 

Generell kompetanse 

Studenten kan: 

 • reflektere over ulike løsningsstrategier for et konkret fysisk problem 
 • vurdere og tolke resultater fra analytiske og numeriske løsninger av et fysisk problem 
 • vurdere kvaliteten på eget og andres arbeid 
 • kommunisere faglig korrekt og presist 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger. 

I forelesningene deltar studentene i problemløsning, diskusjoner og samarbeid, i tillegg til at fagstoff blir presentert. 

Studentene gis også tilbud om medstudentvurdering i forelesningene. Her vil studentene vurdere hverandres arbeid og gi læringsfremmende tilbakemeldinger. 

Innholdet i øvingene omfatter øving i problemløsing, individuelt eller i samarbeid med andre. Faglærer eller studentassistant(er) er tilstede og gir hjelp og veiledning. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 8 av 12 godkjente elektroniske tester, individuelt gjennomført, tidsforbruk ca halvtime pr test
 • 8 av 12 godkjente innleverte øvinger, individuelt gjennomført, begrenset til omtrent én side per innlevering

Formålet med arbeidskravet er å gi studentene et faglig grunnlag for skriftlig eksamen

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultatene kan påklages. 

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet. Hvis muntlig eksamen benyttes til ny og utsatt eksamen, kan eksamensresultat ikke påklages. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler. Kalkulator.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

En intern sensor på hver eksamen. Ekstern sensor brukes jevnlig.