EPN

EMPE1300 Kjemi og miljø Emneplan

Engelsk emnenavn
Chemistry and Environment
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø i bygg / Ingeniørutdan. - 3 terminsordning
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Gjennom dette emnet vil studenten tilegne seg grunnleggende kunnskap i kjemi og miljø. Studenten vil tilegne seg innsikt i de ressursutfordringene samfunnet står overfor og hvordan disse kan løses. Studentene vil også kunne se en tydelig sammenheng mellom miljøvurderinger og kjemi.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • beskrive oppbygning av atomer og molekyler
 • gjøre rede for periodesystemet
 • forstå kjemiske likninger og støkiometri
 • forklare fysiske egenskaper ved gasser 
 • forklare kjemisk binding og molekylstruktur i faste stoff (metaller, halvledere, polymere, krystallinske stoff)
 • definere termodynamikkens 1., 2. og 3. lov
 • definere energibegreper, indre energi, entalpi, entropi og Gibbs energi  
 • forstå kjemisk likevekt (gasslikevekter, fellingsreaksjoner, syre-base likevekter)
 • forklare elektrokjemi (galvaniske celler, korrosjon, batterier og elektrolyseceller)
 • kjenne til miljøaspekter (ressursbruk, utslipp, avfall m.m.)
 • kjenne til livsløpsvurderinger (LCA) og miljømerker (EPD, ECO product)
 • kjenne til standarder for miljøarbeid

Ferdigheter

Studenten kan

 • utføre enkle kjemiske beregninger innen støkiometri
 • utføre beregninger med tilstandslikningen for ideelle gasser
 • utføre energiberegninger med indre energi, entalpi, entropi og Gibbs energi
 • utføre enkle beregninger av reaktanter og produkter tilstede i en kjemisk likevekt
 • utføre enkle kjemiske beregninger innen elektrokjemi, som beregning av cellepotensial 
 • forutse uheldige sammenkoplinger som fører til korrosjon
 • beskrive miljøaspekter
 • anvende LCA betraktninger på et gitt produkt

Generell kompetanse

Studenten kan

 • kommunisere med kjemikere om temaer knyttet til kjemi og miljø
 • søke etter og forstå faglitteratur om emnet

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, lærerstyrte øvinger og øvinger med hjelp fra studentassistenter. Noen av forelesningene vil være gjesteforelesninger i miljøemner.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • ·         7 av 10 elektroniske tester, tidsforbruk ca 1 time pr test

·      Formålet med arbeidskravet er å gi studentene et faglig grunnlag for skriftlig eksamen

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig skoleeksamen under tilsyn på 3 timer som teller 100 %

Eksamensresultat kan påklages. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemiddler er tillatt.

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Universitetslektor Bente Hellum

Emneoverlapp

BYPE1300 Energi, miljø og kjemi er ekvivalent (overlapper 10 studiepoeng) med EMPE1300, FO051A, FO051B, FO051E, FO051G, FO051M og FO051K. Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.