EPN

EMFE2700 Elektroteknikk og byggautomasjon Emneplan

Engelsk emnenavn
Electrical Engineering and Building Automation
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø i bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Tekniske installasjoner i bygninger er avhengig av elektrisitet og automatikk for optimal funksjon og emnet tar sikte på å gi studenten en grunnleggende innføring i dette.  Innen automasjon finner man blant annet direkte digitale kontrollere (DDC) som ved hjelp av programvare og bus-systemer styrer komponenter i VVS-anlegget. Det finnes et utall teknikker som kan knytte sammen funksjoner mellom systemer for å lage bedre styring, overvåking eller nye fellesfunksjoner i et teknisk anlegg og disse teknikker betegnes Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner (ITB).

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten: 

 • kan ohms lov og Kirchoffs lover 
 • forstår oppbygningen av elektrisk distribusjonssystemer. 
 • forstår hvordan man sikrer et el-nett og ivaretar elsikkerhet. 
 • kan gjøre rede for bruk av elektriske motorer i et ventilasjonsanlegg 
 • kjenner til styrestrøm og hovedstrøm 
 • kjenner funksjonsprinsippene til undersentraler deriblant blokkskjema, sensorer, aktuatorer og styring og regulering med P, PI, PID og PWM 
 • kan programmere sky løsninger med Arduino/Matlab  
 • kan gjøre rede for ITB rollen (NS3935) 
  • forstår bakgrunnen og behov for fagligledelse ved overtakelse av tekniske anlegg i bygg (NS6450)   
 • kan gjøre rede for bruk av sol- og vind-kraft i et bygg 
  • kan gjøre rede for bruk av bygningsautomasjons busser og integrasjon til ventilasjonsanleggene. 
 • forstår bruken av maskindirektivet  
 • kan gjøre rede for styring og reguleringsteknikk innen inneklima 
 • kan gjøre rede for energi og effekt og aktuelle tariffer 
 • kjenner til stabilitetsanalyse av reguleringssystem 

Ferdigheter 

Studenten kan: 

 • velge styringsstrategi for inneklima 
 • vurdere hvordan et «smart» bygg fungerer. 
 • programmere sky løsninger med Arduino/Matlab for et ventilasjonsanlegg 

Generell kompetanse 

Studenten kan: 

 • foreta fagligledelse ved overtakelse av tekniske anlegg i bygg 
 • designe styring for godt inneklima 
 • planlegge og utføre ITB arbeid 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent og inngår i grunnlaget for mappevurdering: 

 • 3 laboratoriearbeider i gruppe a 4-7 studenter

Vurdering og eksamen

Individuell mappevurdering.  10 innleveringer (læringsnotater, video)  

Ny og utsatt eksamen, eller dersom studenten har levert til stryk, må studenten levere læringsnotater og videoer inn på nytt innen frist for ny/utsatt eksamen.

Eksamensresultat kan påklages. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig. 

Emneansvarlig

Vidar Luth-Hanssen.