EPN

EMFE2700 Elektroteknikk og byggautomasjon Emneplan

Engelsk emnenavn
Electrical Engineering and Building Automation
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø i bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Tekniske installasjoner i bygninger er avhengig av elektrisitet og automatikk for optimal funksjon og emnet tar sikte på å gi studenten en grunnleggende innføring i dette.  Innen automasjon finner man blant annet direkte digitale kontrollere (DDC) som ved hjelp av programvare og bus-systemer styrer komponenter i VVS-anlegget. Det finnes et utall teknikker som kan knytte sammen funksjoner mellom systemer for å lage bedre styring, overvåking eller nye fellesfunksjoner i et teknisk anlegg og disse teknikker betegnes Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner (ITB).

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten: 

 • kan ohms lov og Kirchoffs lover 
 • forstår oppbygningen av elektrisk distribusjonssystemer. 
 • forstår hvordan man sikrer et el-nett og ivaretar elsikkerhet. 
 • kan gjøre rede for bruk av elektriske motorer i et ventilasjonsanlegg 
 • kjenner til styrestrøm og hovedstrøm 
 • kjenner funksjonsprinsippene til undersentraler deriblant blokkskjema, sensorer, aktuatorer og styring og regulering med P, PI, PID og PWM 
 • kan programmere sky løsninger med Arduino/Matlab  
 • kan gjøre rede for ITB rollen (NS3935) 
  • forstår bakgrunnen og behov for fagligledelse ved overtakelse av tekniske anlegg i bygg (NS6450)   
 • kan gjøre rede for bruk av sol- og vind-kraft i et bygg 
  • kan gjøre rede for bruk av bygningsautomasjons busser og integrasjon til ventilasjonsanleggene. 
 • forstår bruken av maskindirektivet  
 • kan gjøre rede for styring og reguleringsteknikk innen inneklima 
 • kan gjøre rede for energi og effekt og aktuelle tariffer 
 • kjenner til stabilitetsanalyse av reguleringssystem 

Ferdigheter 

Studenten kan: 

 • velge styringsstrategi for inneklima 
 • vurdere hvordan et «smart» bygg fungerer. 
 • programmere sky løsninger med Arduino/Matlab for et ventilasjonsanlegg 

Generell kompetanse 

Studenten kan: 

 • foreta fagligledelse ved overtakelse av tekniske anlegg i bygg 
 • designe styring for godt inneklima 
 • planlegge og utføre ITB arbeid 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent og inngår i grunnlaget for mappevurdering: 

 • 10 obligatoriske læringsnotater må være godkjent 
 • 2 case må være godkjent 

Vurdering og eksamen

Mappevurdering. 

Eksamensresultat kan påklages. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig. 

Emneansvarlig

Vidar Luth-Hanssen.