EPN

ELVE3610 Introduksjon til robotikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Introduction to Robotics
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Valgemnet igangsettes forutsatt at det er et tilstrekkelig antall studenter som velger emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på emnet MEK1000 Matematikk 1000.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • kan beregne bevegelsene til en kinematisk mekanisme
 • kan finne invers kinematikk for en mekanisme
 • kan beregne og forstå singulariteter som kan oppstå
 • kan programmere en robot
 • har kjennskap til sikkerhetsforskrifter og sikkerhet
 • kjenner til bruksegenskaper til en robot i fabrikksammenheng
 • har kjennskap til arbeidsområder og verktøy for en robot
 • har kjennskap til sensorer og aktuatorer brukt i robotikk

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utarbeide verktøyløsninger for en robot
 • benytte et designprogram for simulering av en fabrikkløsning med roboter
 • simulere en robot
 • programmere og teste ut den ferdige løsning på en robot

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • vurdere hensiktsmessigheten med en fabrikk-robotløsning
 • drøfte og begrunne egne valg og prioriteringer innen robotautomatisering
 • har grunnleggende kunnskaper innen robotteknikk

Arbeids- og undervisningsformer

Klasseromsundervisning kombinert med gruppearbeid, laboratoriearbeid, og gjesteforelesninger.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 4 laboratorieøvinger i gruppe på 2-4 studenter.
 • 4 (av 5) øvinger

Vurdering og eksamen

1) Prosjektoppgave (5-20 sider) i gruppe på 2-4 studenter, som teller 30%

2) Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer, som teller 70%

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamen bli benyttet. Dersom muntlig eksamen benyttes kan eksamensresultatet ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

1) Alle.

2) Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

1) To interne sensorer.

2) En intern sensor.

Ekstern sensor brukes jevnlig.