Emneplan forELPE1300 Elektriske kretser

Innledning

Etter fullført emne skal studenten ha en forståelse av de elektriske egenskapene til lineære kretser og hvordan enkle kretser kan konstrueres ut fra spesifikasjoner. Emnet gir også en grunnleggende innføring i elektromagnetisme og gir 3 studiepoeng i fysikk.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan beregne enkle likestrøms- og vekselstrømskretser
 • kan gjøre rede for elektriske og magnetiske felt
 • kan analysere transiente forhold i RL eller RC-kretser
 • kan bruke en operasjonsforsterker i inverterende og ikke inverterende kretsløsning
 • kan lage enkle passive filtre av 1. orden
 • kan tegne bodediagram av seriekobling av 1. ordens filtre

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende instrumenter som voltmeter, amperemeter og oscilloskop
 • kan konstruere kretser etter skjema og feilsøke disse
 • kan gjøre rede for hvordan en kretsløsning virker
 • kan bruke leverandørmanualer og datablad for komponenter

Generelle kompetanse

Studenten

 • kan analysere et problem og spesifisere en løsningsmetodikk
 • kan drøfte og begrunne egne valg og prioriteringer innen temaet elektriske kretser
 • kan gjøre rede for den historiske utviklingen innen fagområdet elektrisitet

Arbeids- og undervisningsformer

Teoriundervisning, laboratoriearbeid, bedriftsbesøk samt et større prosjekt som utføres i prosjektgrupper. Målet med prosjektet er å gi studentene innblikk i hvilke typer verktøy og metoder ingeniører benytter for å illustrere og vise resultater.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Fem laboratorieøvinger med tilstedeværelse.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen på tre timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Electrical Circuits
Studieprogram
Høst: Ingeniørutdan. - 3 terminsordning / Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin / Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2019
Pensum
HØST 2019
Timeplan
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Ingeniørutdan. - 3 terminsordning / Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin / Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi
Emnehistorikk