EPN

ELI2800 Systemintegrasjon Emneplan

Engelsk emnenavn
Systems Integration
Omfang
10 stp.
Studieår
2019/2020
Emnehistorikk

Innledning

Emnet skal gi studenten innsikt i systemdesign og integrasjon av datasystemer i helsevesenet og en innføring i Python som et verktøy for fjern monitoring -styring og systemintegrasjon. Emnet skal videre gi studenten en innføring i motivasjon for implementering av velferdsteknologi, en oversikt over velferdsteknologiske systemer og løsninger, status av implementering av disse i Norge og internasjonalt, og state-of-the-art i forsking og utvikling. I tillegg, skal emnet gi en innføring i helserelatert datasamling via sensorer i trådløse nett og praktisk bygging av disse.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten skal ha grunnleggende forståelse og kunnskap i følgende sentrale emner:

 • Typiske systemstrukturer på sykehus
 • Pasientjournaler
 • Pasientsikkerhet og kvalitetssikring
 • Python programmering
 • Oppsett, programmering og bruk av Raspberry Pi for datainnsamling 
 • Telemedisin, e-Helse og m-Helse
 • Medisinsk datainnsamling via sensorer og trådløse nett
 • Velferdsteknologiske løsninger for pasienter hjemme

Ferdigheter

Studenten skal:

 • kunne vurdere ulike datatekniske systemløsninger for bruk i helsevesenet
 • kunne lage enkle programmer i Python for måling, styring og overvåking av ulike typer prosesser og systemer
 • kunne designe og bygge trådløse sensornett for velferdsteknologiske anvendelser

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • kunne formidle kunnskaper og kunne diskutere synspunkter med helsepersonell og andre som evt. ikke har kunnskap innenfor velferdsteknologiske systemer.
 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer om velferdsteknologiske løsninger i helsevesenet sammen med utstyrs- og systemleverandører, helsepersonell, pårørende og brukere, og kunne sammen med disse utarbeide system design og spesifikasjoner.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, undervisningslab, laboppgaver, og prosjektarbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 4 laboratorieoppgaver i gruppe på 2-4 studenter.

Vurdering og eksamen

Ny eksamen våren 2021 og 2020:

Del 1: Individuell skriftlig hjemmeeksamen på 3 timer (teller 70%)

Del 2: Skriftlig prosjekt i grupper, selvdefinerte grupper (teller 30%)

Begge eksamensdelene må være vurdert til E eller bedre for at studenten kan få bestått emne.

Eksamensresultat kan påklages.

 

[Tidligere: Del 1: Prosjektoppgave (5-20 sider) i gruppe på 2-4 studenter, teller 30 %

Del 2: Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 3 timer, teller 70 %

Begge eksamensdelene må være vurdert til E eller bedre for at studenten kan få bestått emne.

Eksamensresultat kan påklages.]

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt, utenom kommunikasjon med andre.

 

[Tidligere:

1)    Alle.

2)    Alle trykte og skrevne hjelpemidler samt håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.]

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.