EPN

ELI1100 Elektronikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Electronics
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi / Ingeniørutdan. - 3 terminsordning
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i fagområdet elektronikk. Hovedfokuset er analog elektronikk med en introduksjon til elektriske systemer, sensorer og aktuatorer. Systemer analyseres med frekvensanalyse og transientanalyse. Hovedbestanddelen i elektriske systemer forsterkere presenteres og kontrolleres med tilbakekobling, spesielt er dette tydelig i emnet når det arbeides med operasjonsforsterkeren Fagets siste del er halvlederteknologi med oppbygging av halvledere. Dioder som enkle pn-overganger presenteres før det avsluttes med bipolare transistorer og felteffekt transistorene MOSFET og JFET.

 

 

Emnet inneholder 2 studiepoeng fysikk

Anbefalte forkunnskaper

MEK1000 Matematikk 1000 eller tilsvarende er anbefalt forkunnskap.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • kjenner til virkemåte og egenskaper til sentrale elektronikk-komponenter
 • har kunnskap om systembeskrivelser for elektronikk
 • har grunnleggende kunnskap om beskrivelser av sensorer og aktuatorer
 • har kunnskap om oppbygging av elementære forsterkere og kan analysere disse
 • har generell kunnskap om kontrol av elektriske systemer og spesielt om tilbakekoblingssystemer
 • har kunnskap om oppbygning og virkemåte av halvlederkomponenter
 • har kunnskap om punktprøving og Shannons punktprøvingsteorem
 • har grunnleggende kunnskap om rekonstruksjon av punktprøvede signaler

Ferdigheter

Studenten kan:

 • analysere transiente forhold i andreordens RLC-kretser
 • designe forsterkerkoblinger basert på tilbakekoblingssystemer
 • kan bruke dioder og transistorer
 • lese og kople opp etter et skjema og drive nødvendig feilsøking
 • diskutere en kretsløsning og forklare hvordan den virker
 • bruke leverandørmanualer og datablad på egen hånd
 • bruke enkle da- og ad-omformere

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan analysere et problem og spesifisere en løsningsmetodikk
 • kan drøfte og diskutere ulike valg av løsningsmetode
 • kan gjøre rede for den historiske utviklingen innen fagområdet elektronikk

Arbeids- og undervisningsformer

Teoriundervisning, laboratoriearbeid. Teoretiske øvinger er frivillige, men del av pensum.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Seks laboratorieøvinger

Protokoll må være godkjennent etter hver laboratorieøvingen før man forlater laboratoriet.

Vurdering og eksamen

Individuell digital hjemmeeksamen på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamen bli benyttet. Dersom muntlig eksamen benyttes kan eksamensresultatet ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Ola Jetlund

Emneoverlapp

Emnet har 4 stp overlapp med emnet ELTS2100 Elektronikk.