EPN

ELFT2400 Kybernetikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Cybernetics
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studiet omhandler grunnleggende systemkunnskap, enheter og funksjoner innen prosessregulering og industriell automatisering.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på emne MEK1000 Matematikk 1000 og MEK1100 Fysikk og kjemi og ELI2300 Dynamiske Systemer

Forkunnskapskrav

For å kunne ta laboratoriekurset i emnet kreves godkjent laboratoriekurs i ELPE1300 Elektriske Kretser eller tilsvarende kvalifikasjoner.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har grunnleggende kunnskap om reguleringsteknikk, det vil si, studenten

 • har forståelse og i dybden kunnskap om intuitiv regulering og grunnleggende begrep innen reguleringsteknikk.
 • kan analyse enkle enhetsprosesser for reguleringsformål.
 • forstår grunnleggende prinsipper innen prosessimulering.
 • har grunnleggende forståelse for PID regulatorer og i dybden kunnskap om regulatorinnstillinger med eksperimentelle metoder og frekvensrespons metoder. 
 • kan utvikle Bodeplott og syntese basert på analyse av Bodeplott.
 • har grunnleggende forståelse av multivariable reguleringsteknikk.
 • har forståelse av multivariable systemer til å sette opp et Kalmanfilter.
 • Kunnskap om byggautomatisering og systemdesign for byggautomatisering 

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere systemer med hensyn på systemering og reguleringsteknikk samt automatisere  større og mindre industrielle prosesser
 • gjennomføre enkelt simuleringsarbeid der prosessavsnitt er bygget opp av enhetsprosesser

Generell kompetanse

Studenten

 • har et overordnet og detaljert innblikk i hvordan industrielle prosesser styres og reguleres  sett i fra et prosjekt og driftsteknisk perspektiv
 • har innsikt i hvordan industrielle prosesser styres fra et reguleringsteknisk synspunkt og hvordan dette implementeres på en effektiv og økonomisk korrekt måte

Innhold

 • intuitiv regulering
 • analyse av enkle enhetsprosesser for reguleringsformål
 • prosessimulering
 • PID regulatorer
 • syntese basert på analyse av Bodeplott
 • multivariabel reguleringsteknikk
 • systemering
 • Byggautomatisering
 • Kalmanfilter

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og laboratorieoppgaver står sentralt. Laboppgavene er utformet spesifikt for å understøtte teoretisk undervisning og vise eksempler på utstyr som brukes i industrien. Utstyret reflekterer også det utstyret som benyttes industrielt. Utover dette der det lagt vekt på at arbeidsprosessene er industrielle. Tilsammen gir dette et labregime som er svært relevant.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Fire obligatoriske øvinger med innlevering, estimert tid 6 timer pr. stykk.
 • 4 Obligatoriske laboratoriearbeider med innlevering, estimert tid 5 timer pr. stykk.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamen bli benyttet. Dersom muntlig eksamen benyttes kan eksamensresultatet ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Bjørn Engebretsen