epn-portlet

Emneplan forDTRFO1000 Digital transformasjon og forretningsutvikling

Engelsk emnenavn
Digital transformation and business development
Studieprogram
Høst: Digital transformasjon og forretningsutvikling
Omfang
10 stp.
Studieår
2020
Timeplan
HØST 2020
Emnehistorikk

Innledning

Nye digitale teknologier skaper store mulighetsrom for vekst og innovasjon i enhver virksomhet. Kunnskap om hvordan dette mulighetsrommet kan utnyttes blir derfor helt sentralt for å sikre optimal ressursbruk og fremtidig konkurranseevne i en digital verden. Hva betyr digitalisering? Hvordan jobbe med digital transformasjon? Hvordan kan digitale teknologier bidra til å løse problemer og realisere muligheter? Dette emnet gir deg kunnskapen og virkemidlene til å gjennomføre digitale endringsprosesser.

Innovasjon og nyskaping er viktig for å lykkes med forretningsutvikling. Du vil lære å identifisere muligheter og analysere handlingsrom ved å jobbe med de mest sentrale byggestenene for omstilling og innovasjon. Emnet vil vektlegge digitale forretningsmodeller, moderne strategiarbeid, tilpasningsdyktige organisasjonsformer, samt innovasjonskapasitet som bygges gjennom menneskelige ressurser og endringsvillige kulturer. Vi bruker prosessverktøy for ledere og case fra norsk næringsliv for å gi deg en helhetlig forståelse for hvordan du kan tenke og handle i digital omstilling og forretningsutvikling.

Forkunnskapskrav

Ingen

Innhold

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale begreper, verktøy og metoder innen digital omstilling, innovasjon og forretningsutvikling

 • har kunnskap om brukersentrerte, digitale forretningsmodeller

 • kan forstå og identifisere strategiske muligheter for verdiskaping ut fra digitale teknologier

 • har kunnskap om kompetansebehov og organisasjonskulturer som fremmer endring og håndterer digital usikkerhet

 • har kunnskap om nye arbeidsformer og ledelse i digitale omstillingsprosesser

Ferdigheter

Studenten kan

 • vurdere potensial, identifisere utfordringer og handle på muligheter knyttet til digital omstilling og transformasjon

 • gjennomføre analyser av ulike interessenter i et digitaliseringsprosjekt og kommunisere med disse

 • fasilitere samarbeid om innovasjon og digital transformasjon

 • utarbeide en forretningsmodell og en handlingsplan for et endringsprosjekt

 • gjennomføre og drive frem et selvstendig avgrenset utviklingsprosjekt knyttet til omstilling og innovasjon i en virksomhet

 Generell kompetanse

Studenten kan

 • anvende innsikt om digitalisering i endringsprosesser

 • bidra til innovasjon og nyskaping knyttet til forretningsutvikling i organisasjoner

 • forholde seg kritisk til digitalisering og anvende relevante informasjonskilder til å kommunisere behovet for strategisk tenkning

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsformen vil være nettbasert og inkludere selvstudier av litteratur og videoforelesninger, nettmøter, studentdiskusjoner og andre digitale læringsaktiviteter. Studentene vil gjennom hele emnet arbeide systematisk og prosessbasert med teori og metodikk knyttet til emnets tematikk. Dette arbeidet vil også kreve samarbeid mellom studentene som læringspartnere for hverandre.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er to individuelle arbeidskrav i mapper begge kravene må være bestått og i samme semester for å kunne gå opp til eksamen.

- Beskrivelse for et selvvalgt omstillings- og/eller innovasjonsprosjekt. Omfang: 1-2 sider.

- Refleksjonsnotat over egen læring. Omfang: 1-2 sider.

Ved dokumentert sykdom vil emneansvarlig tilrettelegge for at arbeidskrav kan gjennomføres. Dersom én eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen en angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell skriftlig oppgave. Besvarelsen skal ha et omfang på 5 sider (11500 tegn inkludert mellomrom + 10 %).

Resultatet kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt

Vurderingsuttrykk

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes en intern eller ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.