EPN

DTK6200 Digital teknologi og undervisningsdesign i tilpasset opplæring Emneplan

Engelsk emnenavn
Digital tools and teaching design in adapted education
Studieprogram
Digitale verktøy og tilpasset opplæring i yrkesfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet legger vekt på å anvende digitale verktøy innenfor eget utdanningsprogram og å utvikle læringsoppgaver og undervisningsopplegg for å imøtekomme elevenes ulike behov. Sentralt i dette emnet er tilrettelegging gjennom digitale verktøy som fremmer likeverdig opplæring og inkludering. I emnet skal studenten planlegge, gjennomføre og vurdere et utviklingsarbeid på egen eller annen egnet arbeidsplass. 

Forkunnskapskrav

DTK6200

Læringsutbytte

Etter fullført studie har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap 

Studenten

 • har kunnskap om formidling gjennom digital teknologi med lyd, bilde og video 
 • har kunnskap om tilgjengelighetsfunksjoner og universell utforming  
 • har kunnskap om undervisningsstrategier og opplæring som fremmer dybdelæring  
 • har kunnskap om personvern, deling og etikk i teknologirike læringsmiljøer 

 Ferdigheter 

Studenten

 • kan utvikle og anvende multimodale læringsressurser til bruk i fag- og yrkesopplæringen  
 • kan planlegge, anvende og evaluere bruken av digitale verktøy i tilpasset opplæring 
 • kan utvikle undervisningsopplegg basert på omvendt undervisning og blandet læring 
 • kan planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere utviklingsarbeid 

 Generell kompetanse 

Studenten

 • kan tilrettelegge opplæringen for en mangfoldig elevgruppe ved bruk av digitale verktøy 
 • kan kritisk reflektere over opplæring og bruk av digitale verktøy i tilpasset opplæring 
 • kan anvende undervisningsprinsipper i produksjonen av multimodalt innhold og digital opplæring 

Innhold

 • Digitalt undervisningsdesign i tilpasset opplæring 
 • Omvendt undervisning og undervisningsdesign
 • Utviklingsarbeid og evaluering av opplæring  
 • Klasseledelse i et teknologirikt undervisningsrom 
 • Universell utforming og tilgjengelighetsfunksjoner 
 • Personvern, deling og etikk i teknologirike læringsmiljøer 

Arbeids- og undervisningsformer

Se punkt om arbeids- og undervisningsformer i programplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 1. Refleksjonsoppgave om profesjonsfaglig digital kompetanse og undervisningsdesign. Individuell oppgave som dokumenteres i form av skriftlig oppgave på 1500 ord +/-10%. 
 2. Utarbeidelse av et digitalt undervisningsopplegg til bruk i egen undervisning. Individuell oppgave som dokumenteres i form av en multimodal presentasjon på 6-8 minutter.
 3. Gjennomføre et utviklingsarbeid, med påfølgende deling av erfaringer og oppdagelser i profesjonsfellesskapet. Individuell oppgave som dokumenteres i form av en videopresentasjon på 4-6 minutter.

 

Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides én gang.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell, skriftlig semesteroppgave. I besvarelsen skal studenten drøfte erfaringer med arbeidskravene i lys av studiets læringsutbytte og relevant teori. Besvarelsen skal være på 3000 ord +/- 10%    

Studentene kan arbeide med eksamensoppgaven gjennom hele semesteret.

 

Ny/utsatt eksamen

Eksamen er en praksisrelatert oppgave. Til første ny/utsatt eksamen leveres omarbeidet versjon av semesteroppgaven. Ved senere forsøk leveres ny semesteroppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt

Vurderingsuttrykk

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet.