EPN

DTK6100 Profesjonsfaglig digital kompetanse i yrkesfag Emneplan

Engelsk emnenavn
Digital competence in vocational studies and professions
Studieprogram
Digitale verktøy og tilpasset opplæring i yrkesfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler den profesjonsfaglige digitale kompetansen til yrkesfaglærere og i profesjonsfellesskapet. Studenten skal i dette emnet kartlegge og vurdere arbeidsplassens bruk og integrasjon av IKT i tilpasset opplæring. Emnet fokuserer på læreplananalyse, yrkesrelevant opplæring, grunnleggende ferdigheter, samt vurdering for og av læring ved bruk av digitale verktøy og teknologi. 

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

KunnskapStudenten

 • har kunnskap om profesjonsfaglig digital kompetanse 
 • har kunnskap om ulike digitale lære og hjelpemidler til bruk i opplæringen 
 • har kunnskap om bruk av digital teknologi i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæring i sentrale yrkesoppgaver i eget utdanningsprogram   

 

Ferdigheter Studenten

 • kan analysere bruk av IKT i opplæringen og bruke nettbaserte tjenester til deling av erfaringer og kunnskaper 
 • kan vurdere elevenes faglige ferdigheter for å kunne tilrettelegge for en mangfoldig elevgruppe 
 • kan anvende digital teknologi i vurdering for og av læring 

 

Generell kompetanse 

Studenten

 • kan evaluere og vurdere egen og avdelingens opplæring og bruk av teknologi  
 • kan analysere læreplaner og digital kompetanse i utdanningsprogrammet 
 • kan bruke teknologi til samhandling og læring og tilrettelegge for digital opplæring i yrkesfaget 
 • kan anvende digital teknologi på en etisk forsvarlig måte  

Innhold

 • Digital praksis i skolen
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse
 • Teknologi og grunnleggende ferdigheter i yrkesfagene
 • Digital vurdering for og av læring
 • Endring og utviklingskompetanse
 • Aktuelle digitale verktøy
 • Tilpasset opplæring og spesialundervisning i yrkesfaglig opplæring

Analyse av aktuelle læreplaner, relatert til digital teknologi

Arbeids- og undervisningsformer

Se punkt om arbeids- og undervisningsformer i programplanen

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 1. Refleksjonsoppgave knyttet til opplæring og digital teknologi i yrkesfag. Individuell oppgave som dokumenteres i form av en videopresentasjon på 3-5 minutter.
 2. Refleksjonsoppgave knyttet til profesjonsfaglig digital kompetanse i profesjonsfellesskapet. Individuell oppgave som dokumenteres i form av en multimodal presentasjon på 6-8 minutter.
 3. Utvikling av vurderingspraksis eller opplæring med digital teknologi. Individuell oppgave som dokumenteres i form av en digital presentasjon, for eksempel en video på 3-5 minutter.

Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides én gang.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell semesteroppgave som leveres i form av en multimodal presentasjon på 8-10 minutter. I presentasjonen skal studenten drøfte erfaringer med arbeidskravene i lys av studiets læringsutbytte og relevant teori.

Studentene kan arbeide med eksamensoppgaven gjennom hele semesteret.

Ny/utsatt eksamen

Eksamen er en praksisrelatert oppgave. Til første ny/utsatt eksamen leveres omarbeidet versjon av semesteroppgaven. Ved senere forsøk leveres ny semesteroppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått. 

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet.