EPN-V2

DT2000 Dramaturgi Emneplan

Engelsk emnenavn
Dramaturgy
Studieprogram
Bachelorstudium i drama og teaterkommunikasjon
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dramaturgi tar sikte på å videreutvikle faglig-pedagogisk profesjonalitet i drama- og teaterfaget.

Ved ledig kapasitet kan emnet kan tilbys som enkeltemneopptak.

Forkunnskapskrav

Bestått DT1000 (60 studiepoeng); eller tilsvarende for studenter i bachelorprogrammet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om dramaturgisk tekstanalyse i et historisk- og samtidsaktuelt perspektiv
 • har kunnskap om formidlingsformer og dramaturgiske virkemidler i sceniske uttrykk
 • har kunnskap om sentrale teorier, modeller og metoder innenfor dramaturgi i et produksjonsperspektiv
 • kjenner til forskningsmetoder og har kunnskap om etikk innenfor fagområdet dramaturgi

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere, belyse og vurdere forskjellige aspekter i teaterfeltet
 • kan beherske praktisk arbeid med dramaturgi og sceniske virkemidler
 • kan forme, utarbeide og anvende et regikonsept
 • kan analysere, utforme, og evaluere dramaturgiske konsepter
 • kan reflektere over egen dramaturgisk kompetanse
 • kan vurdere seg selv som dramaturg i iscenesettelser og gruppeprosesser
 • har innsikt i ulike formidlingsformer og yrkesetiske problemstillinger

Generelle kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over og formidle kunnskap om egenart og retninger
 • kan gjenkjenne og beherske formspråk og eksperimentere med kunstnerisk uttrykk
 • kan planlegge og gjennomføre prosjekter over tid med utgangspunkt i ulike dramatiske tekster i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan anvende kunnskap om formidlingsformer og dramaturgiske virkemidler i sceniske uttrykk
 • kan anvende sin dramaturgiske kompetanse og treffe begrunnede kunstneriske valg
 • kan bidra til nyanserte synspunkter og erfaringer sammen med andre i gruppeprosesser og i scenisk arbeid
 • kan foreta valg av dramatikk og tema og anvende dette i møte med ulike målgrupper
 • kan anvende sentrale teorier, modeller og metoder innenfor dramaturgi i et produksjonsperspektiv

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet vil i hovedsak foregå i form av praktiske verksteder med drøfting og utprøving av ideer med tilhørende seminarer og forelesninger. Studentene vil ha stort ansvar for egen læring, organisering og gjennomføring av arbeidet i sine grupper.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Ett gruppearbeid med utgangspunkt i en enakter.
 • Utarbeiding av to dramaturgiske analyser av to gitte stykker.
 • Utarbeiding av to regikonsepter.
 • Utarbeiding og visning av to sceniske presentasjoner.
 • En teoretisk gruppeoppgave som reflekterer én eller flere dramaturgiske problemstillinger.
 • Medstudenters framføringer og påfølgende vurdering.
 • Delta aktivt i to sceniske gruppepresentasjoner av dramaturgisk analyse og regikonsept.
 • Overvære minst 6 antall teaterforestillinger.

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen

Studentene kan ikke ha mer enn 20 prosent fravær i undervisnings- og veiledningssituasjoner der det er krav om tilstedeværelse og deltakelse.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er todelt:

1. Utviklingsoppgave- individuell

Oppgaven må inneholde en faglig problemstilling være knyttet til dramaturgi og aktuell teori. Oppgaven skal være mellom 3500-4500 ord.

Vurderingen teller 40 prosent av endelig bestått karakter.

Eksamensresultat kan påklages.

2. Praktisk eksamen - gruppe

Det gis to ukers forberedelsestid. Vurderingen gjøres på grunnlag av følgende kriterier:

 • Konseptets praktiske og visuelle virkning på scenen.
 • Kandidatenes praktiske og teoretiske dramaturgiske kunnskapsnivå.
 • I hvilken grad de dramaturgiske valgene blir faglig begrunnet.

Vurderingen av praktisk utøvende eksamen teller 60 prosent av endelig bestått karakter. Eksamensresultat kan ikke påklages.

I enkelte tilfeller kan praktisk/muntlige gruppeeksamener avvikles som individuell eksamen.

Begge eksamensdelene må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få endelig bestått karakter.

Fravær - ikke bestått

Studenter som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger én eller flere deleksamener som inngår i ordinær eksamen, eller som får vurderingen F på én eller flere deler som inngår i slik eksamen, kan melde seg opp til ny/utsatt eksamen.

Ved fremstilling til utsatt eksamen i deleksamen 1 utviklingsprosjekt, gjøres dette som til ordinær eksamen. Ved fremstilling til ny eksamen skal utviklingsprosjektet som ble vurdert til F til ordinær eksamen, være vesentlig bearbeidet/forbedret - for eksempel på grunnlag av begrunnelsen for karakterfastsettingen.

Ved fremstilling til ny/utsatt eksamen i del 2 avlegges denne etter nærmere avtale med fakultetsadministrasjonen. Det gis tre ukers forberedelsestid. Studentene er selv ansvarlig for å ta kontakt med administrasjonen.

Hjelpemidler ved eksamen

1. Utviklingsoppgave - individuell: Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

1. Utviklingsoppgave- individuell

To sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

2. Praktisk eksamen - gruppe

To sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet er 100% faglig overlapp med emne ZDT3 Drama og teaterkommunikasjon -dramaturgi.