EPN

DT1000 Drama og teaterkommunikasjon Emneplan

Engelsk emnenavn
Drama and Theatre Communication
Studieprogram
Årsstudium i drama og teaterkommunikasjon / Bachelorstudium i drama og teaterkommunikasjon
Omfang
60 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Drama er en estetisk erkjennelsesform. Gjennom opplevelse av andres og skaping av egne dramatiske uttrykk, utforskes grunnleggende livsspørsmål. Drama og teater utgjør vesentlige deler av kulturlivet både i amatør- og yrkessammenheng og inngår i skolens undervisning på alle trinn.

Drama er også et estetisk kommunikasjonsfag og har sin forankring både i teaterkunsten og i pedagogikken. Drama forener aspekter ved begge disse i et eget fag. Forankringen i teater­kunsten synliggjøres gjennom vektlegging på ferdigheter i og kunnskaper om teatrets historie, teatrets formspråk, dramaturgiske virkemidler, agering, strukturering av spill m.m. Den peda­gogiske forankringen synliggjøres ved at drama knytter lærings- og oppdragelsesarbeid opp mot barns utvikling gjennom lek og andre skapende aktiviteter. Noe av det spesielle ved drama er at man benytter egen kropp og stemme som dramatiske uttrykksmidler i samspill med andre. Drama kan derfor fremme den personlige og sosiale utviklingen ved bruk av fantasi, kreativitet, form­giving og samarbeidsevne.

Ved ledig kapasitet kan emnet kan tilbys som enkeltemneopptak.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om teatrets historie og samtid, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har kunnskap om dramapedagogikkens historie og samtid, egenart og plass i samfunnet
 • har kjennskap til nytenking og innovasjonsprosesser 
 • kjenner til ulike sceniske formidlingsformer og uttrykksformer, formspråk og virkemidler
 • kjenner til sentrale metoder og arbeidsmåter innen teaterproduksjon
 • har kunnskap om ulike målgrupper og behov i det anvendte teaterfeltet
 • har sjangerforståelse innen teateret  
 • har kunnskap om oppbygging og strukturering av sceniske produksjoner og adapsjon

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan mestre, reflektere over og vurdere scenisk uttrykk, tradisjoner og utøvelse
 • kan utforske, analysere, og oppdatere sin kunnskap om teaterfeltet
 • behersker grunnleggende og utøvende teknikker innen teaterfeltet
 • kan reflektere over etiske og estetiske valg i kunstnerisk og dramapedagogisk arbeid 
 • kan utforske og reflektere over egen kunstneriske utøvelse i samspill med andre 
 • kan finne og vurdere informasjon og framstille dette for å belyse ulike tematikker
 • kan formidle sentralt fagstoff skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer 
 • har innsikt i relevante fag og yrkesetiske problemstillinger knyttet til kunstneriske og dramapedagogiske sammenhenger

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan observere, belyse og analysere eget og andres arbeid i ulike sceniske uttrykk
 • kan planlegge, gjennomføre, og vurdere sceniske og dramapedagogiske prosjekter for og med ulike målgrupper både alene og i samarbeid med andre
 • kan lede og medvirke i sceniske og didaktiske prosjekter
 • kan anvende faglig kunnskap fra forsknings- og utviklingsarbeid 
 • kan delta i et profesjonsfellesskap og bidra til faglig utviklingsarbeid og god praksis 
 • kan planlegge og gjøre valg i oppbygging og strukturering av sceniske og didaktiske prosesser

Innhold

Emnet inneholder følgende tre hovedområder:

 • Dramapedagogikk.
 • Teaterkunnskap.
 • Uttrykk og samspill.

Arbeids- og undervisningsformer

Det benyttes ulike arbeids- og dokumentasjonsformer i studiet. Teoretisk stoff vil stort sett bli formidlet gjennom forelesninger, seminarer og praktisk eksemplifisering. Arbeid med uttrykk og samspill foregår i praktiske øvinger i mindre grupper eller klasser. Dramametoder vil bli utprøvd med medstudenter og i praksisperioden. Forestillinger/­framvisninger fore­går i prosjektarbeidsform med veiledning og instruksjon. 

Studiet er i stor grad basert på at læring foregår sammen med andre. En slik læreprosess krever samvær og samarbeid over tid. Det forutsettes derfor at studentene er til stede og aktivt medvirker i undervisning og gruppearbeid. Det gjøres oppmerksom på at studiet er meget krevende, og at studiedager ofte brukes til gruppearbeid og lignende. Det forventes at studentene jevnlig overværer teaterforestillinger for barn og voksne.

I enkelte tilfeller kan undervisningen bli gitt på engelsk.

Praksis

Emnet innehar dramapraksis og fortellerpraksis. Gjennomføring av slik praksis er arbeidskrav og må være vurdert til godkjent for å kunne framstille seg til eksamen.

Teamkoordinator har ansvar for organisering av praksis i samarbeid med faglærer. Faglærer har ansvar for å forberede praksis i samarbeid med teamet og skaffe praksissted.

Dramapraksis består av undervisningsopplegg utprøvd på medstudenter og av om lag fire dagers praksis i vårsemesteret. Faglærerne har hovedansvaret for oppfølging og veiledning i praksisperioden. Det skal leveres en skriftlig rapport om praksis.

Fortellerpraksis består av eventyrfortelling i grunnskolen. Faglærerne har hovedansvaret for oppfølging og veiledning i praksisperioden.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

I hovedområde dramapedagogikk:

 • Utvikling av et lærer-i-rolle-forløp som utprøves på medstudenter og en skriftlig teoretisk refleksjon knyttet til dette. Lærer-i-rolle-forløpet blir kommentert av medstudenter og vurdert av lærer.
 • Utvikling av ett forumspill som utprøves på medstudenter. Forumspillet blir kommentert av medstudenter og vurdert av lærer.

 

I hovedområde teaterkunnskap:

 • To fortellerrunder i skolen.
 • Deltakelse i en produksjon av ett teaterstykke fra teaterhistorien.
 • En muntlig fremstilling for medstudenter om en teaterfornyer.
 • To skriftlige forestillingsanalyser (hver på ca. 1500-2000 ord).

I delen uttrykk og samspill:

 • Fremføring av én innøvd selvvalgt monolog.
 • Aktiv deltakelse i én større teaterproduksjon i vårsemesteret.
 • Aktiv deltakelse i minimum 80% av undervisningen i delemnet bevegelse

I dramapraksis og fortellerpraksis:

 • Gjennomført dramapraksis og fortellerpraksis.
 • En skriftlig rapport om praksisperioden (ca 4000- 5000 ord).

Studenten kan ikke ha mer enn 20 prosent fravær i undervisnings- og veiledningssituasjoner der det er krav om tilstedeværelse og aktiv deltakelse. Se undervisningsplanene for nærmere informasjon.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er tredelt:

1. Hjemmeeksamen i teaterhistorie - individuell skriftlig oppgave

oppgaven skal være på 2500 ord (+/- 10%). 

Hjemmeeksamenen teller 20 prosent av endelig bestått karakter. Eksamensresultat kan påklages.

2. Skriftlig fordypningsoppgave - individuell

Oppgaven skal ha fokus på en selvvalgt dramapedagogisk problemstilling som utdypes i et selvstendig dramapedagogisk opplegg. Teori og metode skal drøftes i relasjon til eget opplegg, eget tema og problemstilling. Fordypningsoppgaven vurderes på følgende grunnlag:

 • Studentens evne til å reflektere omkring dramapedagogiske problemstillinger.
 • Studentens evne til å kunne planlegge et forløp med den nødvendige metodeanalyse og strukturering.

Oppgaven skal være på 3000 ord (+/- 10%). Fordypningsoppgaven teller40 prosent av endelig bestått karakter. Eksamensresultat kan påklages.

3. Praktisk utøvende eksamen - gruppe

Studentene får forelagt utvalgte tekster og/eller objekter. Gruppen har én uke til å utarbeide sin formidling i dramatisk form. Praktisk utøvende eksamen vurderes på følgende grunnlag:

 • Gruppens evne til å beherske uttrykk og samspill.
 • Gruppens innsikt i dramaturgiske og este­tiske kriterier.
 • Gruppens evne til å vurdere eget arbeid både når det gjelder prosess og produkt.

Praktisk utøvende eksamen teller 40 prosent av endelig bestått karakter.

Eksamensresultat kan ikke påklages.

I enkelte tilfeller kan praktisk/muntlige gruppeeksamener avvikles som individuell eksamen.

Alle eksamensdelene må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få endelig bestått karakter.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

1. Hjemmeeksamen i teaterhistorie - individuell skriftlig oppgave

En intern sensor og en medsensor (vurderer et utvalg av eksamensoppgavene). Ekstern sensor kan anvendes. 

2. Fordypningsoppgave - individuell

En intern sensor og en medsensor (vurderer et utvalg av eksamensoppgavene). Ekstern sensor kan anvendes. 

3. Praktisk utøvende eksamen - gruppe

Vurderes av to sensorer. Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur. 

Emneoverlapp

Emnet er 100% faglig overlapp med emne ZDT1 Drama og teaterkommunikasjon.