EPN

DPKH6100 Digitale produkter i kunst og håndverk Emneplan

Engelsk emnenavn
Digital products in arts and crafts
Studieprogram
Digitale produkter i kunst og håndverk
Digitale produkter i kunst og håndverk
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en introduksjon til ulike muligheter innen digital produksjon av modeller i 2D og 3D. Dette inkluderer relevant programvare for digital produktutvikling. Emnet legger vekt på designprosess og utprøving i ulike materialer.  Et mål er å gi en bredere forståelse for hva digital modellering kan være i faget og hvordan en kan bruke det i egen undervisning. Emnet legger vekt på fagdidaktiske problemstillinger og hvordan knytte det opp til læreplaner med utprøving og refleksjon. 

Emnet retter seg mot lærere i grunnskolen og undervisning i ulike fag. 

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.  

Studiet kan tas som videreutdanning for grunn-, førskole- og faglærere. Utdanningen tar sikte på å kvalifisere for undervisning i grunnskolen og andre undervisningsoppgaver. 

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne beskrives studentens kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse slik: 

Kunnskap 

Studenten 

 • har kunnskap om ulike metoder for utforsking og idéutvikling 

 • har grunnleggende kunnskap om ulike digitale verktøy for modellering og produksjon i 2D og 3D 

 • har kunnskap om sentrale emner og problemstillinger innen digital produktutvikling 

 

Ferdigheter 

Studenten  

 • kan utvikle, bearbeide og dokumentere idéer 

 • kan anvende egnede digitale verktøy til utprøving og produksjon av fysiske objekter 

 • kan velge digitale verktøy og teknikker samt egnede materialer 

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • har forståelse for bruk og utprøving av digitale verktøy i skolen  

 • har videreutviklet fagdidaktisk kompetanse og kan tilrettelegge for undervisning i digital modellering og produksjon 

 • har kjennskap til opphavsrettslige problemstillinger 

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil bli gitt undervisning og veiledning i sentrale deler av fagområdet. Praktisk- og teoretisk arbeid er nært knyttet sammen i studiet. Det forutsettes stor grad av aktiv deltakelse i undervisningen. I studiet benyttes undervisningsformer som forelesninger, seminarer, veiledning og faglige debatter. Hensikten er å utvikle studentens kunnskaper, idéer, praktiske ferdigheter, faglige- forståelse og uttrykksevne. Studentene skal arbeide med å analysere, vurdere, formulere og reflektere over faglige og metodiske problemstillinger, samt lede samtaler og holde egne innlegg. 

Studiet gjennomføres på deltid der undervisningen er lagt opp med to fysiske samlinger.  Studiet omfatter om lag 240 arbeidstimer for studenten. Av disse er omtrent 50 timer undervisning og veiledning med lærere på samling. De øvrige timer vil være arbeid individuelt og eventuelt i grupper. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Et arbeidskrav er et obligatorisk arbeid/en obligatorisk aktivitet som må være godkjent innen fastsatt frist for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.  

Det gis til sammen ett arbeidskrav som består av: 

 • Et praktisk-estetisk arbeid knyttet til grunnleggende teknikker i emnet. 

Arbeidskrav vurderes til Godkjent/Ikke godkjent. 

Formålet med arbeidskravet er at studentene selv skal erfare det som har vært gjennomgått på samlingen gjennom eget praktisk arbeid og utprøving. Arbeidskravet vil omfatte løsning av en gitt problemstilling gjennom anvendelse av relevante verktøy samt utprøving og erfaringsinnhenting ved egen arbeidsplass. 

Studenter som får vurderingen Ikke godkjent på arbeidskravet avtaler selv ny vurdering av arbeidskravet med faglærer. 

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen: Studentene kan ikke ha mer enn 20 % fravær i undervisnings- og veiledningssituasjoner der det er krav om tilstedeværelse og aktiv deltakelse: 

 • faglige innføringer og demonstrasjoner 

 • gjennomføring av praktiske oppgaver 

 • felles faglige drøftinger og vurderinger underveis  

 • erfaringsinnhenting ved egen arbeidsplass som bedrift og skole 

 • gruppe- og/eller prosjektarbeid 

Vurdering og eksamen

Studenten skal produsere/utvikle et praktisk-estetisk arbeid innenfor en av problemstillingene som tilhører emnet. 

Prosjektoppgave som skal gjennomføres individuelt. Prosjektoppgaven skal bestå av en digital dokumentasjon som inneholder:  

 • Utvikling av et fysisk objekt gjennom digital produksjon 

 • Dokumentasjon av prosess med bilder og korte begrunnelser (inntil 1000 ord) 

 • En fagdidaktisk refleksjon av hvordan dette arbeidet er relevant for egne elever (inntil 1000 ord) 

Eksamen kan påklages. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Bestått / ikke bestått 

Sensorordning

En intern sensor og en medsensor (vurderer et utvalg av eksamensoppgavene). 

Ekstern sensor brukes jevnlig.