epn-portlet

Emneplan forDOK6000 Dokumentasjonsforvaltning i teori og praksis

Engelsk emnenavn
Records management in theory and practice
Studieprogram
Høst: Årsstudium i dokumentasjonsforvaltning / Dokumentasjonsforvaltning i teori og praksis
Omfang
15 stp.
Studieår
2020
Timeplan
HØST 2020
Emnehistorikk

Innledning

Med utgangspunkt i en funksjonsanalytisk tilnærming behandler emnet teoretiske og metodiske prinsipper for organisering, styring og kontroll av dokumentasjonsprosesser i virksomheter. Emnet gir en innføring i arkivvitenskaplig teori og internasjonale og nasjonale standarder for arbeidsfeltet, samt en introduksjon til prinsipper og metoder for kravstilling og evaluering.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • grunnleggende forståelse for sentrale arkivfaglige begreper og kunnskap om de arkivteoretiske forutsetningene for arkiv- og dokumentasjonsforvaltning
 • forståelse for dokumentasjonens og arkivenes funksjoner i organisasjoner og samfunn, og kunnskap om det norske arkivlandskapets organisering
 • forståelse for arkiv- og dokumentasjonsforvaltningens rolle og oppgaver
 • kjennskap til administrative prosesser og dokumentasjonspraksis i moderne organisasjoner
 • grunnleggende kunnskap om elektroniske sak-/arkivsystemer
 • gode kunnskaper om standarder for dokumentasjonsforvaltning og ledelsessystemer for dokumentasjon, samt om standarder for elektroniske sak-/arkivsystemer 
 • kunnskap om styring, evaluering og risikovurdering av arkiv- og dokumentasjonsforvaltningsløsninger inkl. arkivplan og internkontroll
 • gode kunnskaper om funksjonsanalyse og prosesskartlegging

Ferdigheter

Studenten kan

 • redegjøre for og diskutere sentrale arkivteoretiske begreper
 • bruke arkivfaglig teori og metode til å analysere og beskrive arbeidsprosesser og dokumentasjonsbehov i moderne organisasjoner
 • lage en dokumentasjonsplan
 • redegjøre for innhold i og sammenheng mellom sentrale standarder for dokumentasjonsforvaltning
 • identifisere risikofaktorer knyttet til arkiv- og dokumentasjonsforvaltningen
 • gjennomføre en funksjonsanalyse, kartlegge og modellere forretningsprosesser, samt utarbeide prosessbeskrivelser
 • lage et utkast til arkivplan som kan brukes som et redskap i organisasjoners internkontroll

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere, analysere og vurdere sentralt fagstoff, og formidle dette både muntlig og skriftlig
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene er nettbaserte forelesninger, nettbaserte diskusjoner, oppgaveløsning og selvstudium.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten få godkjent tre arbeidskrav:

 1. En individuell oppgave om et oppgitt emne. Omfang skal være 3 sider. Dersom oppgaven ikke blir godkjent, skal studenten få anledning til å levere en ny versjon.
 2. En gruppeoppgave. Studentene blir delt i grupper på 3-5 som skal gjennomføre en enkel funksjonsanalyse i en organisasjon (eller del av organisasjon). Arbeidskravet skal innleveres i form av en PowerPoint-presentasjon (eller tilsvarende). Dersom oppgaven ikke blir godkjent, skal gruppen få anledning til å levere en ny versjon.
 3. En gruppeoppgave. Med utgangspunkt i én av funksjonene i analysen til arbeidskrav 2 skal studentene innlevere en skriftlig dokumentasjonsplan. Dersom oppgaven ikke blir godkjent, skal gruppen få anledning til å levere en ny versjon.

Arbeidskrav kommenteres skriftlig eller muntlig av emneansvarlig og skal være gjennomført og godkjent av emneansvarlig innen fastlagt tid før studenten kan framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Studentens læringsutbytte vil bli vurdert ved en individuell, skriftlig hjemmeeksamen over 7 dager. Besvarelsen skal ha en ramme på 6-8 sider. Forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg.

Studenter med gyldig fravær eller som ikke består eksamen, har rett til ny/utsatt eksamen. Det vil bli gitt en ny eksamensoppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av oppgavene. Et uttrekk på 25 prosent av besvarelsene sensureres av ekstern sensor. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert av ekstern sensor, danner grunnlag for å fastsette nivå på besvarelsene innenfor de ulike karakteruttrykkene. Intern sensor skal ta hensyn til ekstern sensors vurdering ved sensurering av alle eksamensoppgaver.