EPN

DKHO6200 Tredimensjonal form Emneplan

Engelsk emnenavn
Three-dimensional form
Studieprogram
Kunst og håndverk 1 / Videreutdanning for lærere i design, kunst og håndverk
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler ulike problemstillinger knyttet til tredimensjonal form, der romforståelse, håndverksferdigheter og designprosesser inngår. Gjennom arbeid i emnet erfarer studenten hvordan man kan jobbe med innovasjon i kunst- og designprosesser. Praktisk skapende arbeid med form, teknologi og håndverkstradisjoner vektlegges. I emnet legges det vekt på utvikling av nysgjerrighet, kreativitet, mot, skaperglede, utholdenhet og evne til å løse problemer gjennom skapende prosesser. Arbeid med kjerneelementer, vurdering, grunnleggende ferdigheter og tverrfaglige temaer står sentralt.

Innhold:

 • Arkitektur, skulptur, design og miljø.
 • Skapende arbeid med arkitektur, skulptur og design.
 • Digital formidling av arkitektur, skulptur, design og miljø.
 • Innovasjon og entreprenørskap.

Forkunnskapskrav

Bestått lærerutdanning eller bachelorgrad i visuelle kunstfag, design, arkitektur eller tilsvarende. Annen relevant bachelorgrad med til sammen 60 studiepoeng innen kunstfaglige emner, kan gi grunnlag for opptak etter nærmere vurdering.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet, har studenten følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

 

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om skapende arbeid og innovasjon gjennom kunst- og designprosesser.
 • har kunnskap om muligheter innen ulike håndverksteknikker med harde, myke og plastiske materialer samt digital teknologi.
 • har kunnskap om tilrettelegging av undervisning forankret i kjerneelementene, grunnleggende ferdigheter og tverrfaglige temaer.
 • har kunnskap om hvordan visuell og materiell kultur kan gi grunnlag for å ta bevisste valg som forbruker og medborger og i eget skapende arbeid.

 

Ferdigheter

Studenten:

 • kan beherske ulike håndverksteknikker og verktøy i arbeid med ulike materialer, og legge til rette for praktisk arbeid i undervisning.kan anvende kreative prosesser i problemløsning, produktutvikling og eget praktisk skapende arbeid i tredimensjonal form.
 • kan visualisere og formidle egne prosjekter gjennom arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy.
 • kan bruke gjeldende læreplaner for grunnskolen, formulere oppgaver med utgangspunkt i kjerneelementer, kompetansemål, grunnleggende ferdigheter og tverrfaglige temaer.

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan arbeide systematisk for å tilegne seg motoriske ferdigheter og tekniske kunnskaper som er nødvendig for å kunne omsette en idé til ferdig produkt i ulike materialer.
 • kjenner til ulike problemstillinger knyttet til forbruk og bærekraft samt gi elevene grunnlag for å gjøre etiske valg i arbeid med teknologi, materialer og produktutvikling.
 • har kjennskap til hvordan ulike kulturuttrykk speiler og former kultur, samfunnsutvikling og folks identitet.
 • kan dokumentere og formidle ulike uttrykk, retninger og tradisjoner innen fagområdet kunst og håndverk.
 • har kjennskap til digitale medier som redskap for kommunikasjon og læring i undervisningen.

Arbeids- og undervisningsformer

Læringsutbytte vil bli oppnådd gjennom forelesninger av eksterne og interne faglærere, samt gjennom egne presentasjoner av erfaringsinnhenting ved egen skole/ arbeidsplass. Dette i form av formidling av og praktisk arbeid med digitale medier og verktøy. Praktisk arbeid og problemløsning i arbeid med digitale verktøy under veiledning vil også danne grunnlag for egen læring. I tillegg vil arbeid med kunst- og designprosesser og praktisk skapende arbeid bidra til studentenes læringsutbytte.

Studiet gjennomføres på deltid over et semester. Undervisningen er lagt opp med 2-3 samlinger i semesteret. Studiet omfatter omlag 350 arbeidstimer for studenten. Av disse er omtrent 70 timer undervisning og veiledning med lærere og medstudenter på samlinger. De øvrige timer vil være arbeid individuelt og i grupper.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav og obligatorisk tilstedeværelse må være innfridd og være vurdert til godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen. 

Arbeidskrav: 

 • Oppgaver gis på samlinger og i mellomperiodene. Det gis til sammen 2 arbeidskrav. 
 • Ett praktisk estetisk arbeid knyttet praktisk skapende arbeid og en fagdidaktisk refleksjon formidlet til medstudenter  

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen: Studentene kan ikke ha mer enn 20 % fravær i undervisnings- og veiledningssituasjoner der det er krav om tilstedeværelse og aktiv deltakelse:  

 • faglige innføringer og demonstrasjoner 
 • felles faglige drøftinger og vurderinger 
 • gruppe- og prosjektarbeid 

Vurdering og eksamen

Prosjektoppgave som skal gjennomføres individuelt. Prosjektoppgaven skal bestå av en digital dokumentasjon som inneholder: 

 • Et praktisk-estetisk arbeid dokumentert visuelt.
 • Dokumentasjon av prosess med bilder og korte begrunnelser.
 • En fagdidaktisk refleksjon.

Totalt 2000-2500 ord. Litteraturliste kommer i tillegg.

Eksamensresultatet kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala: A-F

Sensorordning

En sensor og en medsensor (vurderer et utvalgt av oppgavene). Ekstern sensor brukes jevnlig