EPN

DKHO6100 Todimensjonale uttrykk Emneplan

Engelsk emnenavn
Two-dimensional expressions
Studieprogram
Kunst og håndverk 1 / Videreutdanning for lærere i design, kunst og håndverk
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler ulike problemstillinger knyttet til todimensjonal form, bilde, kunst og digitale uttrykk som undervisningsområde i skolen. Emnet vektlegger skapende arbeid gjennom aktuelle digitale uttrykk. Dette omfatter ulike uttrykk og verktøy som programmering, animasjon, video, tegning og foto m.m. I emnet legges det vekt på utvikling av nysgjerrighet, kreativitet, mot, skaperglede, utholdenhet og evne til å løse problemer gjennom skapende prosesser. Arbeid med kjerneelementer, vurdering, grunnleggende ferdigheter og tverrfaglige temaer står sentralt.

Innhold:

 • Formidling av kunst, kultur og miljø i undervisning.
 • Fra idé til ferdig produkt gjennom praktisk skapende arbeid i ulike medier.
 • Formidling gjennom digitale medier og visuell dokumentasjon.
 • Formidling og skoleutvikling gjennom lokalt FoU arbeid.

Forkunnskapskrav

Bestått lærerutdanning eller bachelorgrad i visuelle kunstfag, design, arkitektur eller tilsvarende. Annen relevant bachelorgrad med til sammen 60 studiepoeng innen kunstfaglige emner, kan gi grunnlag for opptak etter nærmere vurdering.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet, har studenten følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

 

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om skapende arbeid gjennom kunst- og designprosesser.
 • har kunnskap om barn og unge ytringsformer gjennom visuell kommunikasjon der kritisk refleksjon over visuelle virkemidler og kulturelle referanser står sentralt.
 • har kunnskap om gjeldende regler om opphavsrett og personvern ved bruk av kilder, bilder og andre digitale ressurser i undervisning
 • har kunnskap om tilrettelegging av undervisning forankret i kjerneelementene, grunnleggende ferdigheter og tverrfaglige temaer.

 

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende kreative prosesser i problemløsning, produktutvikling og eget praktisk skapende arbeid i todimensjonale og digitale uttrykk
 • kan tilegne seg tekniske og motoriske ferdigheter i arbeid med omsette en ide til ferdig produkt gjennom ulike verktøy som programmering, animasjon, video, tegning og foto
 • kan bruke gjeldende læreplaner for grunnskolen, formulere oppgaver med utgangspunkt i kjerneelementer, grunnleggende ferdigheter og tverrfaglige temaer
 • kan anvende teorier i form, farge og komposisjon til å vurdere eget og andres skapende arbeid
 • kan reflektere over eget digitalt arbeid i skapende virksomhet og i visuell dokumentasjon
 • kan anvende og reflektere over eget FoUI-arbeid ved egen skole/arbeidsplass og kan formidle ulike emner og problemstillinger innen visuell kommunikasjon

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • har kjennskap til hvordan ulike kulturuttrykk speiler og former kultur, samfunnsutvikling og folks identitet
 • har videreutviklet fagdidaktisk kompetanse og kan tilrettelegge for undervisning, vurdering og arbeid med kjerneelementene og kompetansemål i kunst og håndverk
 • kan overføre eget praktiske FoU-arbeid til egen undervisningssituasjon, endringsarbeid og erfaringsdeling på egen skole
 • har kjennskap til digitale medier som redskap for kommunikasjon og læring i undervisningen

Arbeids- og undervisningsformer

Læringsutbytte vil bli oppnådd gjennom forelesninger av eksterne og interne faglærere, samt gjennom egne presentasjoner av erfaringsinnhenting ved egen skole. Dette i form av formidling av og praktisk arbeid med digitale medier og verktøy. Praktisk arbeid og problemløsning i arbeid med digitale verktøy under veiledning vil også danne grunnlag for egen læring. I tillegg vil arbeid med kunst- og designprosesser og praktisk skapende arbeid bidra til studentenes læringsutbytte.

Studiet gjennomføres på deltid over et semester. Undervisningen er lagt opp med 2-3 samlinger i semesteret. Studiet omfatter omlag 350 arbeidstimer for studenten. Av disse er omtrent 70 timer undervisning og veiledning med lærere og medstudenter på samlinger. De øvrige timer vil være arbeid individuelt og i grupper.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav og obligatorisk tilstedeværelse må være innfridd og være vurdert til godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Arbeidskrav:

 • Oppgaver gis på samlinger og i mellomperiodene. Det gis til sammen 2 arbeidskrav.
 • Ett praktisk estetisk arbeid knyttet praktisk skapende arbeid og en fagdidaktisk refleksjon formidlet til medstudenter.

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen: Studentene kan ikke ha mer enn 20 % fravær i undervisnings- og veiledningssituasjoner der det er krav om tilstedeværelse og aktiv deltakelse:

 • faglige innføringer og demonstrasjoner
 • felles faglige drøftinger og vurderinger
 • gruppe- og prosjektarbeid

Vurdering og eksamen

Prosjektoppgave som skal gjennomføres individuelt. Prosjektoppgaven skal bestå av en digital dokumentasjon som inneholder:  

 • Et praktisk-estetisk arbeid dokumentert visuelt. 
 • Dokumentasjon av prosess med bilder og korte begrunnelser . 
 • En fagdidaktisk refleksjon. 

Totalt 2000-2500 ord

Eksamensresultatet kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala: A-F

Sensorordning

Én sensor og én medsensor (vurderer et utvalg av oppgavene). Ekstern sensor brukes jevnlig