epn-portlet

Emneplan forDATS3900 Bacheloroppgave

Engelsk emnenavn
Bachelor Thesis
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i ingeniørfag - data
Omfang
20 stp.
Studieår
2020
Timeplan
VÅR 2021
Programplan
Høst 2020: Bachelorstudium i ingeniørfag - data
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal utvikle ferdigheter i å løse, på en selvstendig og systematisk måte, et praktisk orientert og omfattende prosjekt, basert på en oppdragsgivers krav. Studentene skal demonstrere at de kan omsette sine kunnskaper til praktiske løsninger. De skal kunne bruke grunnreglene for brukerkvalitet i analyse, design, implementering, i grensesnitt og dokumentasjon. De skal kunne produsere tilfredsstillende dokumentasjon for dataprogrammer og datasystemer både når det gjelder produkt, drift og bruk med tilpasning til de ulike mottakerne av denne dokumentasjonen, og de skal kunne beskrive sin egen arbeidsprosess hensiktsmessig etter gitte standarder.

Forkunnskapskrav

Studenter må være registrert i 3. studieår og ha bestått minimum 100 studiepoeng fra 1. og 2. studieår per 1. oktober, før bacheloroppgaven tildeles.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten kan:

 • forklare hvordan prosjekter drives og hvordan fremdrift sikres
 • gjøre rede for de ulike stegene i et utviklingsprosjekt og deres viktighet
 • gjøre rede for oppbyggingen av sluttdokumentasjon
 • forklare den valgte tekniske arkitektur og diskutere fordeler og ulemper med den

Ferdigheter

Studenten kan:

 • lage prosjekt- og arbeidsplaner
 • sette opp utviklings- og test miljøer
 • utvikle og teste store dataprogrammer i grupper
 • installere produksjonsversjon av systemet
 • sette opp sluttdokumentasjon for prosjektet inneholdende både prosess-, produkt og brukerdokumentasjon

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • samarbeide om et større dataprosjekt som ender i et sluttprodukt inneholdende både dataprogrammer og dokumentasjon

Arbeids- og undervisningsformer

Prosjektveiledning. Prosjektarbeid i grupper. Gruppestørrelsen er normalt 3 til 4 studenter. Studentene skal utføre et prosjekt tilsvarende emnets omfang fortrinnsvis hos en ekstern oppdragsgiver. Utfyllende informasjon samt frister for de ulike fasene i prosjektarbeidet vil framgå av emnets webside og av undervisningsplanen som kunngjøres ved semesterstart. Utvalgte workshops og seminarer. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • En poster som beskriver nøkkelelementer av bacheloroppgaven.

Vurdering og eksamen

Eksamensform: Prosjektarbeid i gruppe (3-4 studenter).

Prosjektarbeidet deles opp i de fire delene produkt/resultat, prosess, dokumentasjon og presentasjon. Sluttkarakteren blir gitt på grunnlag av en totalvurdering der de fire delene inngår.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To sensorer (én intern og én ekstern).

Emneoverlapp

Emnet er ekvivalent (overlapper 20 studiepoeng) med: HO911A. 

Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.