EPN

DATA3900 Bacheloroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor Thesis
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Omfang
20 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal utvikle ferdigheter i å løse, på en selvstendig og systematisk måte, et praktisk orientert og omfattende prosjekt, basert på en oppdragsgivers krav. Studentene skal demonstrere at de kan omsette sine kunnskaper til praktiske løsninger. De skal kunne bruke grunnreglene for brukerkvalitet i analyse, design, implementering, i grensesnitt og dokumentasjon. De skal kunne produsere tilfredsstillende dokumentasjon for dataprogrammer og datasystemer både når det gjelder produkt, drift og bruk med tilpasning til de ulike mottakerne av denne dokumentasjonen, og de skal kunne beskrive sin egen arbeidsprosess hensiktsmessig etter gitte standarder.

Forkunnskapskrav

Studenter må være registrert i 3. studieår og ha bestått minimum 100 studiepoeng fra 1. og 2. studieår per 1. oktober, før bacheloroppgaven kan tas.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Studenten kan:

Kunnskap:

 • forklare hvordan prosjekter drives og hvordan fremdrift sikres
 • gjøre rede for de ulike stegene i et utviklingsprosjekt og deres viktighet
 • gjøre rede for oppbyggingen av sluttdokumentasjon
 • forklare den valgte tekniske arkitektur og diskutere fordeler og ulemper med den

Ferdigheter:

 • lage prosjekt- og arbeidsplaner
 • sette opp utviklings- og test miljøer
 • utvikle og teste store dataprogrammer i grupper
 • evaluere, analysere eller utvikle brukergrensesnitt
 • installere produksjonsversjon av systemet
 • sette opp sluttdokumentasjon for prosjektet inneholdende både prosess-, produkt og brukerdokumentasjon

Generell kompetanse:

 • samarbeide om et større dataprosjekt som ender i et sluttprodukt inneholdende både dataprogrammer og dokumentasjon
 • anvende kunnskap og resultater fra forskning
 • kommunisere faglig både muntlig og skriftlig
 • finne og vurdere kritisk relevant litteratur
 • vurdere etiske- eller personvernhensyn i prosjektene

Arbeids- og undervisningsformer

Prosjektveiledning. Prosjektarbeid i grupper. Gruppestørrelsen er normalt 3 til 4 studenter. Studentene skal utføre et prosjekt tilsvarende emnets omfang fortrinnsvis hos en ekstern oppdragsgiver. Utfyllende informasjon samt frister for de ulike fasene i prosjektarbeidet vil framgå av emnets webside og av undervisningsplanen som kunngjøres ved semesterstart. Utvalgte workshops og seminarer. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • En poster med bakgrunn, metode og resultater så langt fra prosjektoppgaven. Posteren vil bli presentert ved IT-Expo. Ved behov, kan det åpnes opp for å gjøre mindre endringer i forkant av IT-Expo.

Vurdering og eksamen

Prosjektarbeid i gruppe (3-4 studenter).

Prosjektarbeidet deles opp i de fire delene produkt/resultat, prosess, dokumentasjon og presentasjon. Sluttkarakteren blir gitt på grunnlag av en totalvurdering der de fire delene inngår.

Rapportdelen av eksamensresultat kan påklages. Dersom karakteren endres som resultat av ny vurdering, må ny presentasjon gjennomføres. Presentasjonsdelen av eksamen kan ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To sensorer (én intern og én ekstern).

Emneoverlapp

Emnet er ekvivalent (overlapper 20 studiepoeng) med: HO912A.

Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.