Emneplan forDATA3770 Helseteknologi-prosjekt

Innledning

Studentene gjennomfører et IT-prosjekt i samarbeid med et relevant helsefaglig miljø, for eksempel på Fakultet for Helsefag ved OsloMet, individuelt eller i gruppe på opp til fem studenter. Gjennomføringen av emnet forutsetter et opphold ved det aktuelle fagmiljøet tilsvarende to dager i uken over en 12-ukers periode.

Dersom prosjektet gjennomføres om sommeren skal oppholdet tilsvare 4 dager i uken over en 6-ukers periode.

Studentgruppen er ansvarlig for å finne et relevant prosjekt i samarbeid med en veileder hos et aktuelt fagmiljø. I tillegg får hver student/studentgruppe en intern veileder ved Institutt for IT.

Prosjekt kan utføres på sommeren. Valgemnet igangsettes forutsatt at det er et tilstrekkelig antall studenter som velger emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på datafaglige emner fra 1. studieår.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • kan identifisere og diskutere sentrale problemstillinger knyttet til e-Helse og helseteknologi.
 • har en grunnleggende forståelse av prosesser og organisatoriske strukturer innen helsevesenet
 • har en grunnleggende forståelse av regelverk og krav til etikk, sikkerhet og personvern som ligger til grunn innenfor e-Helse og helseteknologi.

Ferdigheter

Studenten:

 • behersker fundamentale helsefaglige begreper og kan kommunisere med helsepersonell ved hjelp av disse begrepene.
 • kjenner de viktigste utviklingsmetodene som benyttes innen helseteknologi.
 • kan løse praktiske industri-relevante eller samfunnsrelevante problemer knyttet til e-Helse og helseteknologi.

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan anvende tekniske prinsipper sammen med en grunnleggende forståelse av helsefag for å løse relevante problemer innen Helseteknologi og eHelse
 • kan kommunisere klart skriftlig og muntlig om problemstillinger innenfor fagområdene helseteknologi og eHelse
 • kan gjøre en vurdering av hvordan et eHelse-prosjekt må forholde seg til regelverk, etikk, sikkerhet og personvern.

Arbeids- og undervisningsformer

Veiledningstimer med intern og/eller ekstern veileder. Studentene vil arbeide i grupper på 3-5 studenter ved å gjennomføre et prosjekt. Emnet kan gjennomføres individuelt etter avtale med emneleder.

Prosjektene velges/tildeles ved semesterstart. 

 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen:

 • Emnet starter med en introduksjonssamling med obligatorisk oppmøte.
 • En prosjektskisse som beskriver hvordan gruppen vil gå fram for å gjennomføre sitt prosjekt.
 • En standard læringsavtale må inngås mellom prosjekttilbyder/veileder og studenten(e), og denne må godkjennes av intern veleder før prosjektet kan starte.
 • Tre møtereferater fra veiledningsmøter i løpet av prosjektperioden

Frist for innlevering av prosjektskisse og møtereferatene vil fremgå av undervisningsplanen som gjøres tilgjengelig ved semesterstart.

Vurdering og eksamen

Prosjektrapport individuelt eller i gruppe på opp til 5 studenter, på 3000-4000 ord som beskriver hvordan oppgaven har blitt løst, og som viser at studentene har en grunnleggende forståelse av eHelse og helseteknologi.  I spesielle situasjoner kan man etter søknad levere individuelt eksamensprosjekt.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

I gruppeprosjekt vil alle studentene i gruppen få samme karakter.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Health technology project
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2019
Pensum
VÅR 2020
HØST 2019
Timeplan
VÅR 2020
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Emnehistorikk