Emneplan forDATA3740 IT-Innovasjons- og entreprenørskapsprosjekt

Innledning

Entreprenørskapsprosjekt: Studentene gjennomfører et IT-prosjekt i samarbeid med en relevant oppstartsbedrift, individuelt eller i gruppe på opp til 5 studenter. Gjennomføringen av emnet forutsetter et opphold ved en IT-oppstartsbedrift tilsvarende to dager i uken over en 12 ukers periode. Dersom prosjektet gjennomføres om sommeren skal arbeidet tilsvare 4 dager i uken over en 6-ukers periode.

OsloMet vil tilrettelegge for å koble en eller flere studenter i gruppe med et egnet prosjekt i en oppstartsbedrift. Forutsetningen for at bedriften kan delta er å stille med et godkjent IT-entreprenørskapsprosjekt og en kompetent veileder i bedriften. Videre vil OsloMet stille med  en intern veileder ved OsloMet. Studentene vil utvikle en prototype for et produkt som er relevant for oppstartsbedriften, eller utvikle og implementere ny funksjonalitet i oppstartsbedriftens teknologi.

Valgemnet igangsettes forutsatt at det er et tilstrekkelig antall studenter som velger emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på datafaglige emner fra 1. studieåret. 

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

tter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten skal:

 • bli kjent med sentrale problemstillinger knyttet til innovasjon og entreprenørskap
 • forstå forretningsprosesser og organisatoriske strukturer i en oppstartsbedrift
 • ha grunnleggende oversikt over muligheter for finansiering og støtte til oppstartsbedrifter
 • ha innsikt i innovasjonsprosesser og utvikling av teknologi fra idé til prototype

Ferdigheter

Studenten kan:

 • ta et produkt eller en tjeneste gjennom de forskjellige fasene fra ide, design og utvikling til implementasjon og evaluering av prototype
 • selvstendig gjennomføre et IT-prosjekt innenfor rammene av et oppstartsselskap og behersker grunnleggende problemstillinger som kjennetegner entreprenørskapsprosesser
 • kommunisere skriftlig og muntlig de tekniske og forretningsmessige problemstillingene relevante til prosjektets temaområde, inkludert prosjektplan, prosjektaktiviteter og resultater til både en tekniskkyndig og ikke tekniskkyndig publikum

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • anvende tekniske prinsipper for å løse ett eller flere problemer relevant for næringslivet.
 • definere et problem og foreslå mulige innovative løsninger
 • være i stand til å evaluere viktigheten av organisatorisk dynamikk og arbeidsrelasjoner i oppstartsselskaper

Arbeids- og undervisningsformer

Veiledningstimer med intern og ekstern veileder. Studentene vil arbeide alene eller i grupper på 2-5 studenter ved å gjennomføre et IT-prosjekt i en oppstartsbedrift.

Emnet starter med en introduksjonssamling med obligatorisk oppmøte.

Oppstartsselskaper vil bli rekruttert igjennom eksisterende nettverk. Disse selskapene tilbyr konkrete prosjektforslag som blir evaluert og kvalitetssikret av OsloMet og utvalgte eksterne ressurser. Studentene kobles med konkrete prosjekter basert på egnethet og interesse. Samtlige prosjekter skal ha intern og ekstern veileder.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen:

 • Emnet starter med en introduksjonssamling med obligatorisk oppmøte.
 • En prosjektskisse som beskriver hvordan gruppen vil gå fram for å gjennomføre sitt prosjekt.
 • En standard læringsavtale må inngås mellom oppstartselskapet og studenten(e), og denne må godkjennes av intern veleder før prosjektet kan starte.
 • Tre møtereferater fra veiledningsmøter i løpet av prosjektperioden

Frist for innlevering av prosjektskisse og møtereferatene vil fremgå av undervisningsplanen som gjøres tilgjengelig ved semesterstart.

Vurdering og eksamen

Prosjektrapport levert individuelt eller i gruppe på opp til fem studenter, på mellom 3000 og 4000 ord som beskriver hvordan oppgaven har blitt løst, og som viser at studentene har en grunnleggende forståelse av entreprenørskapssprosesser og metodene som har blitt benyttet.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

I gruppeprosjekt vil alle studentene i gruppen få samme karakter. 

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Om emnet

Engelsk emnenavn
IT-Innovation and entrepreneurship project
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2019
Pensum
VÅR 2020
HØST 2019
Timeplan
VÅR 2020
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Emnehistorikk