Emneplan forDATA3730 Introduksjon til IT-forskning

Innledning

Forskningsrelevant prosjekt: Studentgruppen gjennomfører et IT-prosjekt som en del av et forskningsprosjekt ved OsloMet eller i ved en annen forsknings- eller utdanningsinstitusjon. Gjennomføringen av emnet forutsetter arbeid på prosjektet tilsvarende to dager i uken over en 12-ukers periode. Dersom prosjektet gjennomføres om sommeren skal arbeidet tilsvare 4 dager i uken over en 6-ukers periode.

Studentgruppen er ansvarlig for å finne et relevant forskningsprosjekt, få formell godkjenning for deltakelse av forskningsprosjektets leder, og definisjon av et delprosjekt som studentgruppen skal utføre. Delprosjektet må formelt godkjennes av emneleder som relevant og passenende i tema og omfang. I de tilfellene forskningsprosjektet ikke foregår på OsloMet, skal forskningsprosjektets leder utnevne en veileder i prosjektet. I tillegg får hver studentgruppe en intern veileder ved OsloMet.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • forstår de grunnleggende problemstillingene knyttet til gjennomføring av forskningsprosjekter, inkludert fag- og forskningsetikk, samarbeidsmetoder, hypotesedannelse og eksperiment
 • har grunnleggende forståelse av finansiering, rapportering og organisatorisk struktur i et forskningsprosjekt
 • forstår muligheter og utfordringer knyttet til generalisering av forskningsresultater.

Ferdigheter

Studenten kan:                                                                                                              

 • anvende vitenskapelige metoder, inkludert grunnleggende kvalitative og/eller kvantitative metoder.
 • søke etter, anvende og sitere relevant vitenskapelig litteratur.
 • reflektere kritisk over sammenhenger mellom forskningsspørsmål, forskningsdesign og metodevalg.

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • definere et forskningsproblem, forskningsspørsmål og aktuelle metoder
 • gjennomføre et vitenskapelig eksperiment vha. f.eks. brukertesting, eksperiment, spørreundersøkelse, eller prototypeimplementasjon.
 • vurdere kvaliteten av de forskjellige aspektene ved en vitenskapelig undersøkelse

Arbeids- og undervisningsformer

Veiledningstimer med intern og/eller ekstern veileder. Studentene vil arbeide i grupper på 3-5 studenter i et prosjekt som inngår som en del av et forskningsprosjekt ved OsloMet eller utenfor OsloMet, i samarbeid med forskningsprosjektets deltakere og med relevante forskningsgruppe. Emnet kan gjennomføres individuelt etter avtale med emneleder.

Prosjektene velges/tildeles ved semesterstart. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen:

 • Emnet starter med en introduksjonssamling med obligatorisk oppmøte.
 • En prosjektskisse som beskriver hvordan gruppen vil gå fram for å gjennomføre sitt prosjekt.
 • En standard læringsavtale må inngås mellom prosjekttilbyder/veileder og studenten(e), og denne må godkjennes av intern veleder før prosjektet kan starte.
 • Tre møtereferater fra veiledningsmøter i løpet av prosjektperioden

Frist for innlevering av prosjektskisse og møtereferatene vil fremgå av undervisningsplanen som gjøres tilgjengelig ved semesterstart.

Vurdering og eksamen

Prosjektrapport.

Hver gruppe (3-5 studenter) leverer en prosjektrapport på 3000-4000 ord som beskriver hvordan oppgaven har blitt løst, og som viser at studentene har en grunnleggende forståelse av forskningsfeltet og av de forskningsmetodene som har blitt benyttet. I spesielle situasjoner kan man etter søknad levere individuelt eksamensprosjekt

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Introduction to IT research
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2019
Pensum
VÅR 2020
HØST 2019
Timeplan
VÅR 2020
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Emnehistorikk