Emneplan forDATA3720 Samfunnskontaktprosjekt

Innledning

I dette emnet gjennomfører studentene et IT-prosjekt for å skape interesse for IT-utdanningene. For å nå publikumet, skal studentene presentere prosjektet på et relevant arrangement, som for eksempel utdanningsmesser, skolebesøk, åpen dag, osv. Andre relevante samfunnskontakt-prosjekter kan også vurderes i samråd med veileder.

Forutsetning for å kunne ta samfunnskontakt prosjekt er at studenten avtaler prosjekt-temaet med en intern veileder ved OsloMet og får prosjekttemaet godkjent av emneleder før semesterstart.

Valgemnet igangsettes forutsatt at det er et tilstrekkelig antall studenter som velger emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på datafaglige emner fra 1. studieår.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • er bevisst relevante samfunnsmessige problemstillinger knyttet til teknologiutviklingen
 • behersker flere metoder for å kommunisere informasjon om teknologiutvikling til et variert publikum.
 • forstår de forskjellig faktorene som påvirker forståelse for IT og motivasjon til å lære mer om IT-relaterte problemstillinger.

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • presentere et teknisk produkt eller prosjekt på en forståelig måte til et publikum med variert nivåer av faglig kunnskap om IT
 • presentere og diskutere rollen som IT spiller i samfunnet, med aktuelle eksempler fra hverdagslivet, nyhetssaker og populærkulturen.
 • beherske metoder for å engasjere og involvere publikum gjennom gjenkjennelige eksempler og gode historier.

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • presentere og diskutere IT-relaterte temaer til et bredt publikum.
 • kommunisere klart skriftlig og muntlig om IT-relaterte problemstillinger til et publikum som ikke nødvendigvis er datakyndig.
 • motivere og engasjere et variert publikum ved hjelp av aktuelle problemstillinger innen IT

Arbeids- og undervisningsformer

Jevnlig oppfølging av prosjektarbeidet. Det skal skrives en rapport som beskriver prosjektet og hva studenten har fått ut av deltakelse i prosjektet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen:

 • Emnet starter med en introduksjonssamling med obligatorisk oppmøte.
 • En prosjektskisse som beskriver hvordan gruppen vil gå fram for å gjennomføre sitt prosjekt.
 • En standard læringsavtale må inngås mellom prosjekttilbyder/veileder og studenten(e), og denne må godkjennes av intern veleder før prosjektet kan starte.
 • Tre møtereferater fra veiledningsmøter i løpet av prosjektperioden

Frist for innlevering av prosjektskisse og møtereferatene vil fremgå av undervisningsplanen som gjøres tilgjengelig ved semesterstart.

Vurdering og eksamen

Eksamensform: Mappevurdering med følgende mappekrav:

 • Prosjektrapport på 3000-4000 som beskriver hvordan oppgaven har blitt løst, og som viser at studenten har en grunnleggende forståelse av prosesser og metoder som har blitt benyttet.
 • Videopresentasjon på 15 minutter som demonstrerer læringsutbyttet som studentene har oppnådd under arbeidet med prosjektet.

Mappevurdering gis en helhetlig vurdering med én karakter. Begge delene i mappen må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få bestått emnet.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Community outreach project
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i anvendt datateknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi
Studiepoeng
10 stp.
Studieår
2019
Pensum
pensum
Timeplan
VÅR 2020
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i anvendt datateknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi
Emnehistorikk